Jump to content

ꯀꯂꯝꯕꯤꯌꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯀꯂꯝꯕꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯱꯱,꯴꯱,꯷꯴꯸ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯲꯰ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯵,꯰꯳,꯷꯲,꯴꯲꯴ ꯅꯤ ꯫ ꯕꯣꯒꯣꯇꯥꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯅꯤ ꯫ ꯀꯂꯝꯕꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯛꯈꯪꯂꯕ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯱ꯁꯨꯡ ꯂꯣꯏꯁꯪꯗꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯁꯄꯦꯅꯤꯁ, ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯱ꯁꯨꯡ ꯄꯣꯔꯇꯨꯒꯤꯁ ꯂꯣꯟꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯌꯦꯛꯇꯤ ꯀꯂꯝꯕꯤꯌꯥ ꯄꯦꯁꯣꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯱꯸꯱꯰ ꯗ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯐꯪꯈꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇꯒꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯂꯝꯕꯤꯌꯥꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯫

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀꯂꯝꯕꯤꯌꯥ&oldid=42470" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ