ꯗꯨꯔꯌꯣꯙꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯐꯥꯏꯜ:Duryodhana showing his army to Drona.jpg ꯗꯨꯔꯌꯣꯙꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯨꯔꯖꯣꯙꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯧꯔꯋ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠ ꯀꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯗꯨꯔꯌꯣꯙꯟ&oldid=24564" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ