Jump to content

ꯙ꯭ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯙ꯭ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠ ꯀꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯃꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕ ꯀꯨꯔꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯀꯧꯔꯋ ꯱꯰꯰ ꯄꯣꯛꯄ ꯑꯄꯣꯛꯄꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]