ꯙ꯭ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ
The blind king Dhrtarastra listens as the visionary narrator Sanjaya relates the events of the battle between the Kaurava and the Pandava clans.jpg

ꯙ꯭ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠ ꯀꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯃꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕ ꯀꯨꯔꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯀꯧꯔꯋ ꯱꯰꯰ ꯄꯣꯛꯄ ꯑꯄꯣꯛꯄꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]