Jump to content

ꯚꯁꯨꯗꯦꯕ (ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯚꯁꯨꯗꯦꯕ (ꯚꯥꯁꯨꯗꯦꯚ, ꯕꯥꯁꯨꯗꯦꯕ) (Vāsudeva) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯚꯁꯨꯗꯦꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]