Jump to content

ꯚꯣꯂꯣꯗꯤꯃꯤꯔ-ꯚꯣꯂꯤꯟꯁ꯭ꯀꯤ ꯍꯤꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯚꯣꯂꯣꯗꯤꯃꯤꯔ-ꯚꯣꯂꯤꯟꯁꯀꯤ ꯍꯤꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯀꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯪ ꯱꯸꯸꯷ꯇꯥ ꯌꯨꯛꯔꯦꯅꯒꯤ ꯚꯣꯂꯤꯟ ꯑꯣꯕ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯀꯤ ꯚꯣꯂꯣꯗꯤꯃꯤꯔ-ꯚꯣꯂꯤꯅꯁ꯭ꯀꯤꯗꯥ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤ꯫

ꯃꯆꯥꯛ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯃꯒꯤ ꯈꯣꯃꯖꯤꯅꯕꯥ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯐꯥꯏꯟꯗꯁꯤꯡ, ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯤꯖꯃꯦꯇꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯊꯅꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯑꯥꯏꯇꯦꯃꯁꯤꯡ, ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯔꯥꯐꯀꯤ ꯄꯣꯠꯂꯃꯁꯤꯡ, ꯑꯥꯏꯀꯅꯁꯤꯡ, ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡ, ꯕ꯭ꯂꯦꯀꯂꯦꯇꯔ ꯂꯥꯏꯔꯤꯀꯁꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯃꯦꯇꯔꯤꯑꯦꯂꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯅꯥ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯱꯸,꯰꯰꯰ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫[꯱]

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯃꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯆꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯏꯊꯅꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯀꯅꯐꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡ, ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯊꯅꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯗꯤꯁꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ, ꯚꯣꯂꯤꯅꯤꯌꯟ ꯂꯃꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯥ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤ꯫ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯀꯁꯤꯡꯁꯨ ꯎꯠꯂꯤ꯫[꯲]

ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇ "ꯚꯤꯌꯥ ꯔꯦꯖꯤꯌꯥ"ꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯈꯤ꯫ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯚꯣꯂꯤꯟ ꯑꯣꯕ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯚꯅꯦ ꯑꯣꯕ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯀꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯃꯁꯤꯡ, ꯂꯚꯤꯚꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯐꯦꯅꯤꯛ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯖꯂꯣꯋꯀꯥ ꯄꯦꯂꯦꯁ (ꯄꯣꯜꯌꯥꯟꯗ)ꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯃꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯄꯨꯟꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯤ꯫[꯳]

꯲꯰꯱꯱ ꯐꯥꯑꯣꯕꯗꯥ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯃꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯕ꯭ꯂꯥꯗꯤꯃꯤꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯃꯀꯣꯚꯁ꯭ꯀꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫[꯴]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]