Jump to content

ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ:ꯑꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯊꯝꯐꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯑꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯊꯝꯐꯝ" ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯃꯈꯥꯒꯤ ১৩ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯄꯨꯟꯕ ১৩ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯫