ꯚꯤꯇꯥꯂꯤꯛ ꯕꯨꯇꯦꯔꯤꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
ꯚꯤꯇꯥꯂꯤꯛ ꯕꯨꯇꯦꯔꯤꯟ
VitalikButerinProfile.jpg
ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯱꯶, ꯕꯨꯇꯦꯔꯤꯟ ꯁꯛꯇꯝ
Native name
Виталий Дмитриевич Бутерин
ꯄꯣꯛꯄ (1994-01-31) 31 January 1994 (age 28)
Kolomna, ꯔꯁꯤꯌꯥ
ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯆꯥꯀꯅꯥꯗ ꯃꯆꯥ
ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯋꯥꯇꯔꯂꯨ
(ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯕ)
ꯁꯛꯈꯪꯅꯈꯤꯕꯏꯊꯦꯔꯤꯌꯝ, ꯕꯤꯠꯀꯣꯏꯟ ꯆꯦꯐꯣꯡ
ꯃꯅꯥ-ꯃꯊꯨꯝThiel Fellowship
Scientific career
ꯍꯤꯔꯝDigital contracts, digital currencies, game theory
ꯋꯦꯕꯁꯥꯢꯠvitalik.ca

ꯚꯤꯇꯥꯂꯤꯛ ꯕꯨꯇꯦꯔꯤꯟ (Vitaly Dmitriyevich "Vitalik" Buterin) (ꯔꯁꯤꯌꯥꯟ: Виталий Дмитриевич Бутерин; ꯱꯹꯹꯴ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯳꯱ ꯄꯣꯛꯈꯤ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯅꯥꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯆꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒꯥꯃꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯏꯊꯦꯔꯤꯌꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯏꯕꯅꯤ ꯫ ꯕꯨꯇꯦꯔꯤꯟꯅ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯱꯱ꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯇꯣ ꯀꯔꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯦꯐꯣꯡ, ꯕꯤꯠꯀꯣꯏꯟ ꯆꯦꯐꯣꯡ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯤ ꯫ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯱꯴ꯗ, ꯕꯨꯇꯦꯔꯤꯟꯅ ꯒꯥꯚꯤꯟ ꯋꯨꯗꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯊꯦꯔꯤꯌꯝ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]