Jump to content

ꯚꯦꯔꯇꯨꯝꯅꯨꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯚꯦꯔꯇꯨꯝꯅꯨꯁ
ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯈꯣꯌꯨꯝ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕꯅꯤ ꯫
Affiliationꯑꯔꯤꯕ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ
ꯃꯐꯝꯑꯔꯤꯕ ꯔꯣꯝ

ꯚꯦꯔꯇꯨꯝꯅꯨꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯢꯕ ꯈꯣꯌꯨꯝ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯄꯟꯊꯥ ꯍꯣꯡꯂꯛꯄ, ꯎꯍꯩ-ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯩꯀꯣꯜ-ꯂꯩꯀꯣꯜꯒꯤ ꯂꯥꯢ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯎꯆꯤꯡ ꯍꯩꯒꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯄꯣꯃꯣꯅꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]