ꯚꯦꯗꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯚꯦꯗꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯚꯦꯗ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Veda) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯔꯝꯕ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫

ꯃꯈꯜ ꯴[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. ꯔꯤꯒꯋꯦꯗ
  2. ꯌꯖꯨꯔꯋꯦꯗ
  3. ꯁꯥꯃꯋꯦꯗ
  4. ꯑꯊꯔꯋꯋꯦꯗ

ꯁꯤꯁꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯚꯦꯗꯥ&oldid=35480" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ