꯲꯰꯲꯲ ꯐꯤꯐꯥ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯞ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

꯲꯰꯲꯲ ꯐꯤꯐꯥ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯞ ꯑꯁꯤ ꯐꯤꯐꯥꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯇꯤꯝꯁꯤꯡꯅꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯁꯟ ꯐꯨꯇꯕꯣꯜ ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯇ ꯑꯃꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯲꯲ꯁꯨꯕꯥ ꯐꯤꯐꯥ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯞꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯔꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯄꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯲꯰꯰꯲ꯗꯥ ꯈꯥ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯄꯥꯅꯗꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯀꯈꯤꯕꯥ ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯥ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯥ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯄꯅꯤ ꯫[lower-alpha ꯱]

ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯇ ꯑꯁꯤ ꯇꯤꯝ ꯳꯲ꯅꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅꯥ ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯲꯰꯲꯶ꯀꯤ ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯇꯀꯤꯗꯃꯛ ꯐꯤꯜꯗ ꯑꯁꯤ ꯇꯤꯝ ꯴꯸ꯗꯥ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒꯅꯤ . ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯦꯆꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯍꯔ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯸ꯗꯥ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯫ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯅꯥ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤ, ꯲꯰꯱꯸ꯒꯤ ꯐꯤꯐꯥ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯄꯀꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯌꯦꯁꯤꯌꯥꯕꯨ ꯴-꯲ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈꯤ ꯫ ꯀꯇꯥꯔꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯑꯁꯥꯡꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯣꯛꯄꯥ ꯃꯔꯝꯅꯥ [꯱] ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯞ ꯑꯁꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯲꯹ꯅꯤꯒꯤ ꯍꯟꯊꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯥ ꯃꯦꯆ ꯑꯗꯨ ꯀꯇꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯀ꯭ꯨꯋꯥꯗꯣꯔ ꯑꯅꯤꯅ ꯑꯜ ꯕꯥꯏꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝ, ꯑꯜ ꯈꯣꯔꯗꯥ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤ ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯞꯇꯥ ꯀꯇꯥꯔꯅꯥ ꯲-꯰ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯗꯨꯅꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯒꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯈꯤꯕꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯌꯨꯝꯕꯨ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯫ [꯲] ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯲꯰꯲꯲ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯱꯸ꯗꯥ ꯀꯇꯥꯔꯒꯤ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯗꯦꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯫

ꯀꯇꯥꯔꯗꯥ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯞ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯈꯅꯕꯁꯤ ꯋꯦꯁ꯭ꯇꯔꯟ ꯋꯥꯔꯜꯗꯇꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯋꯥꯅꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯀꯇꯥꯔꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯇꯥ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯇ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯈꯣꯏꯅꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯜ.ꯖꯤ.ꯕꯤ.ꯇꯤ . ꯁꯥꯟꯅꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯅꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯇꯥꯔꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯆꯦꯠꯄꯥ ꯐꯨꯇꯕꯣꯜ ꯀꯂꯆꯔ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯍꯛꯁꯤꯡ ꯍꯣꯁ꯭ꯠ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯁꯦꯜ ꯊꯥꯗꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯤꯐꯥꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯔꯕꯥ ꯁꯦꯟꯖꯥ- ꯊꯨꯝꯖꯥꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯅꯤ ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯌꯥ, ꯀ꯭ꯂꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯃꯝꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯤꯐꯥ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯇ ꯁꯦꯞ ꯕ꯭ꯂꯦꯇꯔꯅꯥ ꯀꯇꯥꯔꯗꯥ ꯍꯣꯁ꯭ꯇꯤꯡ ꯔꯥꯏꯠ ꯄꯤꯕ ꯑꯁꯤ “ꯑꯁꯣꯏꯕꯥ” ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯫ [꯳] [꯴] ꯐꯤꯐꯥꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯖꯤꯌꯥꯅꯤ ꯏꯅꯐꯦꯟꯇꯤꯅꯣꯅꯥ ꯀꯇꯥꯔꯕꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯋꯦꯁ꯭ꯇꯔꯟ ꯋꯥꯔꯜꯗꯅꯥ ꯃꯤꯅꯝꯕꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯁꯤꯕꯨ “ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯨꯅꯥ ꯑꯔꯥꯟꯕꯥ” ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ “ꯍꯧꯈꯤꯕꯥ ꯆꯍꯤ ꯳,꯰꯰꯰ꯗꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯟꯕꯥ ꯊꯨꯡꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯅꯁꯤꯡꯅꯥ ꯇꯧꯗꯨꯅꯥ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯥ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯳,꯰꯰꯰ꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅꯥ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯫” ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ, ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯂꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯥ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ ꯫” [꯵]

ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯡꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯐꯤꯐꯥ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯞ ꯑꯁꯤ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯐꯨꯇꯕꯣꯜ ꯇꯤꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯁꯟ ꯐꯨꯇꯕꯣꯜ ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ [꯶] ꯐꯤꯐꯥꯅꯥ ꯁꯤꯟꯕ ꯆꯍꯤ ꯃꯔꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯥ ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯱꯹꯳꯰ꯗꯥ ꯎꯔꯨꯒꯨꯋꯦꯗꯥ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯤ, [꯷] ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯱꯹꯹꯸ꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯳꯲ꯅꯥ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯫ [꯷] ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯔꯥꯎꯟꯗ-ꯔꯣꯕꯤꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯸ꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯇꯤꯝ ꯱꯶ꯀꯤ ꯅꯣꯀꯑꯥꯎꯠ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯃꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫ [꯸] ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯤ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯐꯨꯇꯕꯣꯜ ꯇꯤꯃꯅꯤ, ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯲꯰꯱꯸ꯒꯤ ꯐꯤꯐꯥ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯄꯀꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯂꯗꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯌꯦꯁꯤꯌꯥꯕꯨ ꯴ – ꯲ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯈꯤ ꯫ [꯹] [꯱꯰] ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯊꯕꯥ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ, [꯱꯱] ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰ꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯱꯸ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯇꯥꯔꯗꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤ ꯫ [꯱꯲] ꯀꯇꯥꯔꯗꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯔꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯞꯀꯤ ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯇꯅꯤ ꯫[꯱꯳]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]


Cite ꯑꯔꯥꯟꯕ: <ref> tags exist for a group named "lower-alpha", but no corresponding <references group="lower-alpha"/> tag was found