Jump to content

ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ:ꯂꯧꯔꯛꯄꯝ ꯑꯔꯥꯟꯕꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯂꯧꯔꯛꯄꯝ ꯑꯔꯥꯟꯕꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ" ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯃꯈꯥꯒꯤ ৬০ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯄꯨꯟꯕ ৬০ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯫