ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁ ꯖꯣꯁꯦꯐ ꯄꯥꯏꯛꯁꯥꯑꯣ ꯗꯦ ꯑꯣꯂꯤꯚꯦꯔꯥ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ (ꯄꯣꯀꯄꯥ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯱꯲, ꯲꯰꯰꯰), ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯚꯤꯅꯤ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ( Brazilian Portuguese: [viˈnisjus ˈʒũɲoʁ] ), [꯱] ꯑꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯂꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯐꯨꯇꯕꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯥ ꯂꯤꯒꯥ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯂꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯇꯤꯃꯗꯥ ꯋꯤꯉ꯭ꯒꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯥꯟꯅꯩ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯋꯤꯉ꯭ꯒꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯂꯧꯅꯔꯤꯕꯥ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ, ꯍꯥꯏ ꯄꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯂꯦꯃꯦꯀꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯉꯅꯩ ꯫ [꯲] [꯳] [꯴] [꯵] [꯶] [꯷] 

ꯁꯥꯑꯣ ꯒꯣꯅꯁꯥꯂꯣꯗꯥ ꯄꯣꯀꯈꯤꯕꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯁꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯃꯦꯉ꯭ꯒꯣꯗꯥ ꯍꯧꯈꯤ, ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯲꯰꯱꯷ꯇꯥ ꯆꯍꯤ ꯱꯶ ꯁꯨꯔꯀꯄꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯗꯦꯕ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯅꯥ ꯂꯥ ꯂꯤꯒꯥ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯤꯗꯇꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯄꯥꯎꯟꯗ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯳꯸ꯒꯤ ꯌꯥꯅꯆꯦ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤ, ꯃꯁꯤ ꯌꯨ-꯱꯸ꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯥꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯫ [꯸] ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯱꯸ꯁꯨꯕꯥ ꯃꯄꯣꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯈꯤ, ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯅꯥ ꯲꯰꯱꯸–꯱꯹ꯗꯥ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤꯗꯃꯛ ꯗꯦꯕ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕꯥ ꯁꯤꯖꯅꯗꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯅꯥ ꯃꯁꯥꯃꯀꯄꯨ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯤꯗꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯌꯥꯗꯇꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯲꯰꯲꯱–꯲꯲ꯒꯤ ꯂꯥ ꯂꯤꯒꯥꯒꯤ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯅꯁꯤꯄꯇꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤ [꯹] ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯤꯗꯅꯥ ꯲꯰꯲꯲ꯒꯤ ꯌꯨꯑꯦꯐꯑꯦ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯅꯁ ꯂꯤꯒꯀꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯂꯗꯥ ꯃꯥꯏꯄꯥꯀꯄꯒꯤ ꯒꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯛꯈꯤ꯫ [꯱꯰]

ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯉꯟꯅꯥ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯂꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯲꯰꯰꯶ꯇꯥ ꯍꯧꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯥ ꯁꯥꯑꯣ ꯒꯣꯅꯁꯥꯂꯣꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯨꯇꯨꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯐ꯭ꯂꯦꯃꯦꯉ꯭ꯒꯣꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤꯡꯗꯥ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯇꯥ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯂꯦꯐꯠ-ꯕꯦꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫

ꯂꯥꯏꯔꯕꯥ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯃꯥ ꯎꯂꯤꯁꯀꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯅꯤꯅꯍꯣ ꯗꯣ ꯎꯔꯨꯕꯨ (“Vultures Nest”) ꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯨꯄꯁꯤꯟꯅꯕꯥ ꯑꯦꯕꯣꯂꯤꯁꯅꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯆꯠꯈꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯐ꯭ꯂꯦꯃꯦꯡꯒꯣꯗꯒꯤ ꯁꯦꯂꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯐꯪꯕꯇꯥ ꯅꯠꯇꯅꯥ ꯑꯣꯟꯠꯔꯞꯔꯤꯅꯔꯁꯤꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯐꯪꯅꯕꯥ ꯍꯧꯈꯤ꯫ [꯱꯱]

꯲꯰꯰꯷ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯲꯰꯱꯰ꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯅꯥ ꯅꯤꯇꯦꯔꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯀꯦꯟꯇꯣ ꯗꯣ ꯔꯤꯑꯣꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯁꯥꯑꯣ ꯒꯣꯅꯁꯥꯂꯣꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯐ꯭ꯂꯦꯃꯦꯉ꯭ꯒꯣꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯂꯗꯥ ꯐꯨꯇꯁꯥꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇꯥ ꯇꯝꯈꯤ ꯫

꯲꯰꯰꯹ꯗꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯅꯥ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯔꯀꯄꯗꯥ ꯐ꯭ꯂꯦꯃꯦꯡꯒꯣꯒꯤꯗꯃꯛ ꯐꯨꯇꯁꯥꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯑꯦꯜ ꯑꯃꯥ ꯂꯧꯈꯤ ꯫ ꯀ꯭ꯂꯕꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯠ ꯇꯧꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯆꯍꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯂꯒꯥ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯥ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯍꯜꯂꯛꯅꯕꯥ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯕꯥ ꯄꯥꯃꯗꯦ, ꯐꯨꯇꯕꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯕꯥ ꯄꯥꯃꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯜꯂꯀꯈꯤꯗꯦ ꯫ ꯲꯰꯱꯰ꯒꯤ ꯑꯣꯒꯁ꯭ꯇꯇꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯅꯥ ꯐ꯭ꯂꯦꯃꯦꯡꯒꯣꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯨꯇꯕꯣꯂꯒꯤ ꯇꯦꯁ꯭ꯇꯁꯤꯡ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤ ꯫

ꯐ꯭ꯂꯦꯃꯦꯡꯒꯣ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

꯲꯰꯱꯸ꯗꯥ ꯐ꯭ꯂꯦꯃꯦꯉ꯭ꯒꯣꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁ꯫

ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯅꯥ ꯲꯰꯱꯷ꯀꯤ ꯃꯦ ꯱꯳ꯗꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯂꯒꯤ ꯁꯦꯔꯤ ꯑꯦꯗꯥ ꯑꯦꯇꯂꯦꯇꯤꯀꯣ ꯃꯤꯅꯦꯏꯔꯣꯒꯥ ꯱-꯱ ꯒꯣꯂꯗꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯈꯤꯕꯥ ꯃꯦꯆ ꯑꯃꯗꯥ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯸꯲ꯗꯥ ꯁꯕ꯭ꯁ꯭ꯇꯤꯆ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯐ꯭ꯂꯦꯃꯦꯉ꯭ꯒꯣꯒꯤꯗꯃꯛ ꯗꯦꯕ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯈꯤ ꯫ [꯱꯲] [꯱꯳] ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯟꯠꯔꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯲꯰꯱꯹ꯗꯒꯤ ꯲꯰꯲꯲ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯀꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯆꯥꯎꯅꯥ ꯁꯦꯜ ꯍꯦꯅꯒꯠꯂꯀꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯔꯣ ꯳꯰ꯗꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯥꯎꯠ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯍꯦꯅꯒꯠꯈꯤ ꯫ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟꯗꯒꯤ ꯌꯨꯔꯣ ꯴꯵ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯌꯧꯈꯤ ꯫ ꯂꯥꯈ ꯇꯔꯥ. [꯱꯴] ꯀꯟꯠꯔꯦꯛꯇ ꯔꯤꯟꯌꯨꯑꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯀꯈꯤ, ꯃꯁꯤ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯒꯥꯚꯦꯌꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕꯥ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯥꯔ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯲꯰꯱꯸ꯗꯥ ꯌꯣꯟꯕꯥ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯕꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯂꯩꯈꯤ ꯫ [꯱꯵]

꯲꯰꯱꯷ꯀꯤ ꯑꯣꯒꯁ꯭ꯠ ꯱꯰ꯗꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯅꯥ ꯀꯣꯄꯥ ꯁꯨꯗꯥꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅꯥ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯥ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯂꯦꯒ ꯲ꯒꯤ ꯃꯦꯆ ꯑꯃꯗꯥ ꯄꯦꯂꯦꯁ꯭ꯇꯤꯅꯣꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯒꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯐ꯭ꯂꯦꯃꯦꯉ꯭ꯒꯣꯗꯥ ꯵-꯰ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯈꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯷꯲ꯗꯥ ꯁꯕ꯭ꯁ꯭ꯇꯤꯆ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯳꯰ ꯔꯣꯝ ꯊꯣꯏꯗꯣꯀꯄꯥ ꯒꯣꯜ ꯑꯃꯥ ꯁꯣꯀꯈꯤ ꯫ ꯑꯣꯒꯁ꯭ꯠ ꯱꯹ꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯐ꯭ꯂꯦꯃꯦꯉ꯭ꯒꯣꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯂꯒꯤ ꯁꯦꯔꯤ ꯑꯦ ꯒꯣꯜ ꯑꯃꯥ ꯁꯣꯀꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯗꯥ ꯑꯦꯇꯂꯦꯇꯤꯀꯣ ꯒꯣꯏꯌꯥꯅꯦꯟꯁꯇꯥ ꯲-꯰ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯈꯤ ꯫ [꯱꯶] [꯱꯷] [꯱꯸] [꯱꯹] [꯲꯰] 

ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯤꯗꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

꯲꯰꯱꯷ꯀꯤ ꯃꯦ ꯲꯳ꯗꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯅꯤꯁ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯤꯗꯅꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯄꯨ ꯂꯧꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯀꯟꯠꯔꯦꯛ ꯑꯃꯥ ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯄꯤꯅꯈꯤ, ꯃꯁꯤ ꯲꯰꯱꯸ꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯱꯲ꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤ ꯱꯸ ꯁꯨꯔꯀꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯆꯠꯅꯕꯥ ꯍꯧꯈꯤ (ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯱꯸ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔꯒꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯆꯍꯤꯅꯤ)꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯌꯨꯔꯣ ꯴꯶ꯀꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯀꯄꯥ ꯐꯤ ꯑꯃꯗꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ, ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯂꯒꯤ ꯐꯨꯇꯕꯣꯂꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯥꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕꯥ ꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯈꯤ ( ꯅꯦꯃꯥꯔꯛ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ), ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯂꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯅꯥ ꯐꯪꯈꯤꯕꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕꯥ ꯁꯦꯅꯐꯝ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯑꯣꯕꯗꯥ ꯄꯤꯈꯤꯕꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕꯥ ꯁꯦꯅꯐꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯆꯍꯤ ꯱꯹ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯐꯨꯇꯕꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯃꯅꯤ꯫ [꯲꯱] [꯲꯲] ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯍꯥꯅꯕꯗꯥ ꯲꯰꯱꯸ꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏꯗꯥ ꯂꯣꯅꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯂꯗꯥ ꯍꯜꯂꯛꯅꯕꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯫ [꯲꯳]

꯲꯰꯱꯸–꯲꯱: ꯁ꯭ꯄꯦꯅꯗꯥ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯃꯦꯟꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯗꯞꯇꯦꯁꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

꯲꯰꯱꯸ꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯲꯰ꯗꯥ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯤꯗꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯥꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄꯤꯈꯤ꯫ [꯲꯴] ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯁ꯭ꯀꯣꯌꯥꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯲꯸ ꯄꯤꯈꯤ꯫ [꯲꯵] ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲꯹ꯗꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯸꯷ꯇꯥ ꯑꯦꯇꯂꯦꯇꯤꯀꯣ ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯤꯗꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯥ ꯒꯣꯜ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯗꯅꯥ ꯒꯣꯜ ꯑꯃꯥ ꯁꯣꯛꯅꯈꯤꯕꯗꯥ ꯁꯕ꯭ꯁ꯭ꯇꯤꯆ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯥꯀꯈꯤ꯫ [꯲꯶] ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯅꯥ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯳꯱ꯗꯥ ꯃꯦꯂꯤꯂꯥꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯥ ꯴-꯰ ꯒꯣꯂꯗꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯗꯨꯅꯥ ꯀꯣꯄꯥ ꯗꯦꯜ ꯔꯦꯗꯥ ꯴-꯰ ꯒꯣꯂꯗꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯈꯤ, [꯲꯷] ꯃꯥꯔꯀꯥꯅꯥ ꯃꯦꯆꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯀꯈꯉꯈꯤꯕꯥ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯃꯥꯔꯀꯣ ꯑꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯑꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯂꯚꯥꯔꯣ ꯑꯣꯗ꯭ꯔꯤꯑꯣꯖꯣꯂꯥ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯨꯅꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤ꯫ [꯲꯵] ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯒꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯳ꯗꯥ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯱꯰ꯗꯥ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯚ꯭ꯌꯥꯂꯥꯗꯣꯂꯤꯗꯇꯥ ꯲ – ꯰ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯈꯤꯕꯥ ꯃꯦꯆ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯕ꯭ꯁ꯭ꯇꯤꯆ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯥꯀꯈꯤꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯒꯣꯜ ꯑꯃꯥ ꯁꯣꯛꯈꯤ ꯫ [꯲꯸] ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯲꯰꯱꯹ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲꯹ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯷ꯇꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯒꯣꯜ ꯃꯔꯤ ꯊꯥꯈꯤ꯫ [꯲꯹] ꯃꯥꯔꯆ ꯶ꯇꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯖꯥꯛꯁꯇꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯈꯤꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯂꯤꯒꯥꯃꯦꯟꯇ ꯑꯃꯥ ꯁꯣꯀꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯖꯟ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯅꯈꯤ ꯫ [꯳꯰]

꯲꯰꯱꯹ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯱꯱ꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯌꯨꯑꯦꯐꯑꯦ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯅꯁ ꯂꯤꯒꯀꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯒꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯲꯰꯱꯹–꯲꯰ꯒꯤ ꯁꯤꯖꯅꯗꯥ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯕ꯭ꯔꯨꯒꯇꯥ ꯳-꯱ ꯒꯣꯂꯗꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯈꯤ ꯫ [꯳꯱] ꯲꯰꯲꯰ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯱ꯗꯥ ꯕꯥꯔꯁꯦꯂꯣꯅꯥꯒꯥ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯥ ꯑꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯣꯗꯥ ꯔꯤꯑꯦꯂꯅꯥ ꯲-꯰ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯈꯤꯕꯥ ꯃꯦꯆ ꯑꯃꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯒꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯀꯈꯤ꯫ [꯳꯲] ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯂꯤꯒꯀꯤ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯲꯹ ꯔꯣꯝ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯒꯣꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯣꯀꯈꯤ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯤꯗꯅꯥ ꯲꯰꯱꯹–꯲꯰ꯒꯤ ꯂꯥ ꯂꯤꯒꯥꯗꯥ ꯃꯥꯏꯄꯥꯀꯈꯤ ꯫ [꯳꯳]

꯲꯰꯲꯱ꯒꯤ ꯑꯦꯞꯔꯤꯜ ꯶ꯇꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯅꯥ ꯲꯰꯲꯰–꯲꯱ꯒꯤ ꯌꯨꯑꯦꯐꯑꯦ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯅꯁ ꯂꯤꯒꯀꯤ ꯀ꯭ꯕꯥꯇꯔ ꯐꯥꯏꯅꯦꯂꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯂꯦꯒꯇꯥ ꯂꯤꯚꯥꯔꯄꯨꯂꯒꯥ ꯳-꯱ ꯒꯣꯂꯗꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯈꯤꯕꯥ ꯃꯦꯆ ꯑꯃꯗꯥ ꯒꯣꯜ ꯑꯅꯤ ꯁꯣꯛꯈꯤ ꯫ [꯳꯴] ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯤꯗꯅꯥ ꯁꯦꯃꯤꯐꯥꯏꯅꯦꯂꯗꯥ ꯊꯨꯡꯂꯒꯅꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟ ꯆꯦꯂꯁꯤꯒꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯫ [꯳꯵]

꯲꯰꯲꯱–꯲꯲: ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯇꯤꯃꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯊ꯭ꯔꯣ, ꯌꯨꯑꯦꯐꯑꯦ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯅꯁ ꯂꯤꯒꯀꯤ ꯃꯥꯏꯄꯥꯀꯄꯥ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯅꯥ ꯲꯰꯲꯱–꯲꯲ꯒꯤ ꯁꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯥ ꯂꯤꯒꯥ ꯀꯦꯝꯄꯦꯅꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯥ ꯑꯂꯥꯚꯦꯁꯄꯨ ꯴-꯱ ꯒꯣꯂꯗꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯗꯨꯅꯥ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯤꯗꯀꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕꯥ ꯒꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯛꯂꯒꯥ ꯍꯧꯗꯣꯀꯈꯤ꯫ [꯳꯶] ꯑꯣꯒꯁ꯭ꯠ ꯲꯲ꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯕꯦꯟꯆꯇꯒꯤ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯂꯦꯚꯥꯟꯇꯦꯒꯥ ꯳-꯳ ꯗꯥ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯥ ꯂꯧꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯇꯤꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯥ ꯀꯅꯕꯥ ꯉꯃꯈꯤ, ꯏꯗꯦꯟ ꯍꯥꯖꯥꯔꯗꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯥ꯫ [꯳꯷] ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯳꯰ꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯒꯣꯜ ꯑꯅꯤ ꯁꯣꯀꯈꯤꯕꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯤꯗꯅꯥ ꯑꯦꯂꯆꯦꯗꯥ ꯲-꯱ ꯒꯣꯂꯗꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯗꯨꯅꯥ ꯂꯥ ꯂꯤꯒꯥꯒꯤ ꯇꯦꯕꯂꯗꯥ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯈꯤ꯫ [꯳꯸] ꯒꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯤꯒ ꯁꯤꯖꯅꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯶ꯁꯨꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯷ꯁꯨꯕꯥ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯍꯨꯃꯁꯨꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯥ ꯑꯣꯏꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯲꯰꯲꯰–꯲꯱ꯒꯤ ꯁꯤꯖꯅꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯑꯥꯎꯠꯄꯨꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯃꯦꯆ ꯱꯴ ꯈꯛꯇꯗꯥ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤ꯫ [꯳꯸] ꯲꯰꯲꯲ꯒꯤ ꯃꯦ ꯱꯲ꯗꯥ ꯂꯦꯚꯥꯟꯇꯦꯗꯥ ꯶-꯰ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯈꯤꯕꯥ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯤꯗꯀꯤꯗꯃꯛ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯍꯦꯠꯔꯤꯛ ꯂꯧꯈꯤ꯫ [꯳꯹] ꯃꯦ ꯲꯸ꯗꯥ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯅꯁ ꯂꯤꯒꯀꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯂꯗꯥ ꯂꯤꯚꯥꯔꯄꯨꯂꯒꯥ ꯱-꯰ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯈꯤꯕꯥ ꯃꯦꯆ ꯑꯃꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯉꯥꯏꯔꯕꯥ ꯒꯣꯜ ꯑꯃꯥ ꯁꯣꯀꯈꯤꯕꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯦꯗ꯭ꯔꯤꯗꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯱꯴ꯁꯨꯕꯥ ꯌꯨꯑꯦꯐꯑꯦ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯅꯁ ꯂꯤꯒꯀꯤ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯅꯁꯤꯞ ꯂꯧꯈꯤ꯫ [꯴꯰] ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯅꯥ ꯲꯰꯲꯱–꯲꯲ꯒꯤ ꯁꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯥ ꯒꯣꯜ ꯲꯲ ꯂꯧꯗꯨꯅꯥ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯤꯗꯀꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯒꯣꯜ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯅꯈꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯥ ꯄꯥꯔꯇꯅꯔ ꯀꯔꯤꯝ ꯕꯦꯟꯖꯦꯃꯥ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ꯫ [꯴꯱] ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯌꯨ.ꯏ.ꯑꯦꯐ.ꯑꯦ.ꯅꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯅꯁ ꯂꯤꯒꯀꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯥꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁꯤꯖꯅꯁꯨ ꯈꯅꯈꯤ꯫ [꯴꯲]

ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

꯲꯰꯱꯵ꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯳꯰ꯗꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔꯅꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯂꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯣꯆ ꯒꯨꯏꯂꯍꯦꯔꯃꯦ ꯗꯥꯜꯂꯥ ꯗꯦꯌꯥꯅꯥ ꯁꯥꯎꯊ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯌꯨ-꯱꯵ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯅꯁꯤꯄꯀꯤꯗꯃꯛ ꯀꯧꯈꯤ꯫ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯂꯅꯥ ꯌꯨ-꯱꯵ꯒꯤ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯅꯁꯤꯞ ꯂꯧꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯇ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯒꯣꯜ ꯷ ꯂꯧꯗꯨꯅꯥ ꯲ꯁꯨꯕꯥ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕꯥ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯇ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯥꯔ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯈꯟꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯥ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯈꯤ ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯆꯍꯤ ꯱꯶ ꯁꯨꯔꯀꯄꯗꯥ ꯐ꯭ꯂꯦꯃꯦꯉ꯭ꯒꯣꯕꯨ ꯊꯥꯖꯍꯅꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤ ꯫ [꯴꯳] ꯲꯰꯱꯶ꯀꯤ ꯖꯨꯟ ꯲꯴ꯗꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯅꯥ ꯆꯤꯂꯤ ꯌꯨ-꯱꯷ꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯂꯤ ꯃꯦꯆ ꯑꯃꯗꯥ ꯀꯧꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯴-꯲ ꯒꯣꯂꯗꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯈꯤꯕꯥ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯒꯣꯜ ꯑꯅꯤ ꯁꯣꯀꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯁꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯅꯤ ꯄꯤꯈꯤ ꯫

꯲꯰꯱꯷ꯀꯤ ꯃꯥꯔꯆꯇꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯅꯥ ꯄꯦꯔꯨꯕꯨ ꯳-꯰ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯗꯨꯅꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯂꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯥꯎꯊ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯌꯨ-꯱꯷ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯅꯁꯤꯄꯇꯥ ꯒꯣꯜ ꯑꯃꯥ ꯁꯣꯀꯈꯤ꯫ [꯴꯴] ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯇꯥꯉ꯭ꯀꯛꯇꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅꯥ ꯳-꯰ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯈꯤꯕꯥ ꯃꯦꯆ ꯑꯃꯗꯥ ꯒꯣꯜ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯂꯝꯕꯤꯌꯥꯕꯨ ꯳-꯰ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯈꯤꯕꯥ ꯃꯦꯆ ꯑꯃꯗꯥ ꯒꯣꯜ ꯑꯅꯤ ꯊꯥꯗꯨꯅꯥ ꯚꯥꯔꯠꯇꯥ ꯲꯰꯱꯷ꯀꯤ ꯐꯤꯐꯥ ꯌꯨ-꯱꯷ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯄꯇꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯂꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯅꯕꯥ ꯉꯃꯈꯤ, ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯂꯅꯥ (ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯌꯥꯑꯣꯗꯅꯥ... ) ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯥ ꯑꯍꯨꯃꯁꯨꯕꯥ ꯊꯥꯛꯇꯥ ꯊꯨꯡꯂꯒꯅꯤ꯫ [꯴꯵] [꯴꯶] [꯴꯷] ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯂꯅꯥ ꯁꯥꯎꯊ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯌꯨ-꯱꯷ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯅꯁꯤꯄꯇꯥ ꯂꯨꯆꯤꯡꯂꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔꯅꯥ ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯇ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯈꯅꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯣꯜ ꯷ ꯂꯧꯗꯨꯅꯥ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕꯥ ꯒꯣꯜ ꯁꯣꯛꯂꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯫ [꯴꯸]

꯲꯰꯱꯹ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯸ꯗꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯅꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯂꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯇꯤꯃꯗꯥ ꯄꯥꯅꯥꯃꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯦꯛ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯀꯀꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯂꯤ ꯃꯦꯆꯁꯤꯡꯗꯥ ꯀꯧꯈꯤ ꯫ [꯴꯹] ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯤꯗꯇꯥ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯉꯩꯗꯥ ꯑꯁꯣꯀꯄꯥ ꯑꯃꯥ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯔꯆꯇꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤꯗ ꯅꯦꯔꯦꯁ ꯀꯧꯈꯤ꯫ [꯵꯰] ꯃꯦ ꯊꯥꯗꯥ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯲꯰꯱꯹ꯒꯤ ꯀꯣꯄꯥ ꯑꯥꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯂꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯲꯳ꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯌꯥꯗꯇꯥ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯇꯤꯇꯦ . [꯵꯱] ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯱꯰ꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯗꯦꯕ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯈꯤ, ꯄꯦꯔꯨꯒꯥ ꯱-꯰ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯈꯤꯕꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯂꯅꯥ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯷꯲ꯗꯥ ꯁꯕ꯭ꯁ꯭ꯇꯤꯆ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯫ [꯵꯲]

ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯅꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯂꯒꯤ ꯲꯰꯲꯱ꯒꯤ ꯀꯣꯄꯥ ꯑꯥꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯌꯥꯗꯇꯥ ꯇꯤꯇꯦꯅꯥ ꯲꯰꯲꯱ꯒꯤ ꯖꯨꯟ ꯹ꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯈꯤ, ꯃꯗꯨ ꯃꯌꯨꯝꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯫ [꯵꯳] ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯱꯰ꯗꯥ ꯐꯥꯏꯅꯦꯂꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯖꯥꯇꯤꯅꯥ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯑꯥꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯅꯥꯒꯥ ꯱-꯰ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯈꯤꯕꯥ ꯃꯦꯆ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯁꯕ꯭ꯁ꯭ꯇꯤꯆ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤ ꯫ [꯵꯴]

꯲꯰꯲꯲ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯲꯴ꯗꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯅꯥ ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯇꯤꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯒꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯛꯅꯈꯤ, ꯃꯗꯨ ꯲꯰꯲꯲ꯒꯤ ꯐꯤꯐꯥ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯄꯀꯤ ꯀ꯭ꯕꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯌꯤꯡ ꯃꯦꯆ ꯑꯃꯗꯥ ꯃꯔꯥꯀꯥꯅꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯃꯗꯥ ꯆꯤꯂꯤꯕꯨ ꯴-꯰ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯈꯤ ꯫ [꯵꯵]

꯲꯰꯲꯲ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲ꯗꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯅꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯅꯒꯤ ꯅꯥꯒꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯀꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯗ꯭ꯌꯨꯑꯦꯜ-ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈꯤ ꯫ [꯵꯶]

꯲꯰꯲꯲ꯒꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯷ꯇꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯅꯥ ꯲꯰꯲꯲ꯒꯤ ꯐꯤꯐꯥ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯄꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯌꯥꯗꯇꯥ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯫ [꯵꯷] ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯱꯶ꯇꯥ ꯈꯥ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯥ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯥ ꯐꯤꯐꯥ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯄꯀꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯒꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯂꯅꯥ ꯀ꯭ꯕꯥꯇꯔ ꯐꯥꯏꯅꯦꯂꯗꯥ ꯀ꯭ꯕꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤ ꯫ [꯵꯸]

ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯁꯦꯄꯁꯅꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

꯲꯰꯱꯸ꯗꯥ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯤꯗꯇꯥ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁ ꯫

꯲꯰꯱꯸ꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏꯗꯥ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯤꯗꯇꯥ ꯂꯥꯀꯈꯤꯕꯥ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯏ.ꯑꯦꯁ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯟ.ꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯗꯔꯃꯣꯠ ꯀꯣꯔꯤꯒꯥꯅꯅꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯄꯨ “ꯖꯤꯞꯄꯤ ꯂꯦꯐꯠ ꯋꯤꯉ꯭ꯒꯔ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯁ꯭ꯠꯔꯥꯏꯀꯥꯔ ” ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯈꯤ꯫ [꯵꯹] ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯥꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯂꯦꯃꯍꯧꯔꯤꯕꯥ ꯐ꯭ꯂꯦꯉ꯭ꯀꯇꯥ ꯗꯤꯞꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯕꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯐ꯭ꯔꯟꯇ ꯂꯥꯏꯅꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯁꯥꯟꯅꯕꯥ ꯉꯝꯃꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤ ꯫ [꯶꯰] ꯑꯦꯛꯁꯞꯂꯣꯁꯤꯚ ꯑꯦꯛꯁꯤꯂꯦꯁꯟ ꯂꯩꯕꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯐꯕꯥ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ, ꯑꯦꯖꯤꯂꯤꯇꯤ, ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ, ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ, ꯐ꯭ꯂꯦꯌꯔ, ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕꯂꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯣꯡꯖꯦꯂꯗꯥ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯀꯟꯠꯔꯣꯜ ꯂꯩꯕꯥ, ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯦꯡ-ꯑꯣꯠꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯕꯣꯂꯗꯥ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯄꯥꯋꯔ, ꯍꯀꯆꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯉ꯭ꯒꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯤꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥ, [꯶꯱] [꯶꯲] ] ꯫ [꯶꯲] [꯶꯳] [꯶꯴] [꯶꯵] [꯶꯶]  ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ-ꯆꯠꯁꯤꯟ, ꯏꯅꯔꯖꯤ, ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯕꯥ ꯉꯝꯕꯥ, ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯊꯨꯅꯥ ꯍꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ ꯉꯝꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯑꯄꯣꯀꯄꯁꯤꯡꯕꯨ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯟ ꯋꯥꯟ ꯐꯤꯚꯃꯗꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯥ ꯄꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯉꯅꯩ꯫ [꯶꯴] [꯶꯷] [꯶꯸] [꯶꯹] ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ [11] . 

ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯥꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯧꯅꯔꯤꯕꯥ [꯶꯱] [꯶꯲] [꯷꯰] ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯨꯕꯥ, ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕꯥ, ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯥ, ꯀꯟꯅꯥ ꯍꯣꯠꯅꯕꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯌꯥꯡꯅꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯋꯤꯉ꯭ꯒꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯂꯧꯅꯩ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯒ꯭ꯔꯦꯚꯤꯇꯤ ꯅꯦꯝꯕꯥ, ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯂꯧꯅꯩ꯫ . ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯅꯠꯇꯅꯥ, ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯕꯣꯂꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯤꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯄꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯥ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯉꯅꯩ; ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅꯥ ꯒꯣꯜ ꯁꯣꯀꯄꯥ ꯉꯃꯖꯕꯁꯨ, [꯶꯱] [꯶꯳] [꯶꯶] ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯣꯜ ꯁꯣꯀꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯄꯟꯗꯤꯠꯁꯤꯡꯅꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕꯥ ꯄꯨꯔꯀꯄꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯃꯐꯃꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯂꯧꯅꯩ, [꯶꯳] [꯶꯸] ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯥ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯥ ꯀ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯤꯗꯇꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯁꯤꯖꯟ ꯈꯔꯗꯥ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗꯥ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯃꯒꯤ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ [꯴꯱] ꯲꯰꯱꯷ꯀꯤ ꯖꯨꯟ ꯊꯥꯗꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯑꯟꯗꯔ-꯲꯱ꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯥꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯤꯁ꯭ꯇꯇꯥ ꯗꯤ ꯇꯦꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯐꯀꯤ ꯂꯤꯁ꯭ꯇꯇꯥ ꯳꯹ꯁꯨꯕꯥ ꯃꯐꯃꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯈꯥ-ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯑꯥꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗꯥ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯉꯥꯏꯔꯕꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯥꯔꯅꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯂꯤꯁ꯭ꯠ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯈꯤ꯫ [꯷꯱] ꯲꯰꯱꯸ꯒꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔꯗꯥ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯅꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯐ꯭ꯔꯟꯇꯃꯦꯟ ꯖꯣꯁꯦꯐ ꯂꯨꯏꯁ ꯀꯥꯜꯗꯔꯣꯅꯅꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯀꯤ “ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯏꯊꯤꯜ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯊꯣꯀꯍꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ, ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕꯥ ꯍꯔꯥꯑꯣꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯐꯕꯥ ꯚꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ, ꯃꯍꯥꯛ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕꯥ” ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯅꯕꯗꯥ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯃꯗꯥ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯦꯆꯁꯤꯡꯗꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯁ꯭ꯄꯥꯔꯛ ꯑꯃꯥ ꯂꯩ"꯫ [꯷꯲] ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯐ꯭ꯂꯦꯃꯦꯉ꯭ꯒꯣꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯃꯗꯥ, ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯐꯨꯇꯕꯣꯂꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ, ꯐꯦꯅꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯅꯥ "ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯕꯥ" ꯑꯃꯁꯨꯡ "[t]o much individualism, not enough teamwork" ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝ ꯇꯧꯈꯤ꯫ [꯷꯳]

꯲꯰꯲꯱–꯲꯲ꯒꯤ ꯁꯤꯖꯅꯗꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯅꯥ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯤꯗꯀꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯊ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃꯥ ꯂꯧꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯒꯣꯜ ꯁꯣꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯟꯇ ꯑꯥꯎꯠꯄꯨꯠ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯍꯦꯅꯒꯠꯂꯀꯈꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯁ꯭ꯠꯔꯥꯏꯀꯥꯔ ꯀꯔꯤꯝ ꯕꯦꯟꯖꯦꯃꯥꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯂꯦꯐꯠ ꯋꯤꯡꯗꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯕ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯅꯔꯁꯤꯞ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯉꯃꯍꯅꯈꯤ꯫ [꯷꯴] ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯔꯝ ꯍꯣꯡꯂꯀꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯚꯤꯅꯤꯀꯁꯅꯥ ꯲꯰꯲꯱ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯗꯥ ꯀꯃꯦꯟꯇ ꯇꯧꯈꯤ, “ꯑꯩꯅꯥ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕꯥ ꯄꯨꯔꯛꯂꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯗꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯋꯥꯌ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯩꯅꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯕꯥ ꯊꯕꯀꯁꯤꯡꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤ꯫” [꯷꯵] ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯀꯥꯔꯂꯣ ꯑꯦꯟꯁꯦꯂꯣꯇꯤꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯕ ꯑꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡ [꯷꯶] ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯂꯦꯟꯇꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯀꯤ ꯋꯥꯔꯛ-ꯔꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯖꯤꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯄꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯈꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯁꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯥꯀꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯀꯆꯥꯡꯒꯤ ꯐꯤꯚꯃꯗꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕꯥ ꯄꯨꯔꯀꯄꯥ ꯉꯃꯈꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯈꯤ, [꯴꯱] ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯤꯅꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ [꯷꯳] ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯔꯐꯣꯃꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯅꯥ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯆꯥ ꯅꯦꯏꯃꯥꯔꯒꯥ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯗꯥ ꯂꯨꯆꯤꯡꯈꯤ ꯫ [꯷꯷] ꯲꯰꯲꯲ꯒꯤ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯅꯁ ꯂꯤꯒꯀꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯂꯗꯥ ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯤꯗꯅꯥ ꯃꯥꯏꯄꯥꯀꯄꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯒꯣꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯅꯦꯃꯥꯔꯀꯅꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯄꯨ “ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯥꯔ” ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯈꯤ꯫ [꯷꯸] ꯊꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯐꯣꯔꯐꯣꯔꯇꯨꯒꯤ ꯑꯦꯗ ꯃꯦꯀꯀꯦꯝꯕ꯭ꯔꯤꯖꯅꯥ ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁꯄꯨ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯂꯦꯐꯠ ꯋꯤꯉ꯭ꯒꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯔꯦꯉ꯭ꯛ ꯇꯧꯈꯤ꯫ [꯷꯹]

ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁ꯭ꯇꯤꯛꯁ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯀ꯭ꯂꯕꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Updated[꯸꯰]

ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯡꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Updated[꯸꯱]

ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯟꯗꯃꯁꯤꯡ
ꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯇꯤꯝ ꯆꯍꯤ ꯑꯦꯄꯁꯤꯡ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯤꯡ
ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯂꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ ꯲꯰꯱꯹ꯗꯥ ꯊꯣꯀꯈꯤ
꯲꯰꯲꯱ꯗꯥ ꯊꯣꯀꯈꯤ
꯲꯰꯲꯲ꯗꯥ ꯊꯣꯀꯈꯤ ꯱꯱ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ
ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯲꯰ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ
ꯁ꯭ꯀꯣꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯤꯖꯜꯇꯁꯤꯡꯅꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯂꯒꯤ ꯒꯣꯜ ꯇꯦꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯤꯁ꯭ꯠ ꯇꯧꯏ ꯫
ꯚꯤꯅꯤꯁꯤꯌꯁ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔꯅꯥ ꯊꯥꯈꯤꯕꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯒꯣꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯤꯁ꯭ꯠ꯫
ꯅꯠꯇꯦ. ꯇꯥꯡ ꯃꯐꯝ ꯀꯦꯞ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯅꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ꯫ ꯑꯐꯪꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯁꯤꯡ ꯃꯍꯩ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡꯅꯕ
꯲꯴ ꯃꯥꯔꯆ ꯲꯰꯲꯲ꯗꯥ ꯊꯣꯀꯈꯤ꯫ ꯑꯦꯁ꯭ꯇꯥꯗꯤꯑꯣ ꯗꯣ ꯃꯔꯥꯀꯥꯅꯥ, ꯔꯤꯑꯣ ꯗꯦ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯔꯣ, ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯂꯗꯥ ꯂꯩ꯫ ꯱꯲ </img> ꯆꯤꯂꯤꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ ꯲–꯰ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯴–꯰ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯲꯰꯲꯲ꯒꯤ ꯐꯤꯐꯥ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯄꯀꯤ ꯀ꯭ꯕꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ꯫
꯵ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯲ꯗꯥ ꯊꯣꯀꯈꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝ ꯹꯷꯴, ꯗꯣꯍꯥ, ꯀꯇꯥꯔꯗꯥ ꯂꯩ꯫ ꯱꯹ </img> ꯈꯥ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ ꯱–꯰ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯴–꯱ ꯲꯰꯲꯲ꯒꯤ ꯐꯤꯐꯥ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯄꯇꯥ ꯊꯣꯀꯈꯤ꯫

ꯏꯀꯥꯌ ꯈꯨꯝꯅꯕꯥ ꯎꯠꯈꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯔꯤꯑꯦꯜ ꯃꯥꯗ꯭ꯔꯤꯗ

 • ꯂꯥ ꯂꯤꯒꯥ : ꯲꯰꯱꯹–꯲꯰, [꯸꯲] ꯲꯰꯲꯱–꯲꯲ [꯸꯳]
 • ꯁꯨꯄꯥꯔꯀꯣꯄꯥ ꯗꯦ ꯏꯁ꯭ꯄꯥꯅꯥ : ꯲꯰꯱꯹–꯲꯰, [꯸꯴] ꯲꯰꯲꯱–꯲꯲ [꯸꯵]
 • ꯌꯨꯑꯦꯐꯑꯦ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯅꯁ ꯂꯤꯒ : ꯲꯰꯲꯱–꯲꯲ [꯸꯶]
 • ꯌꯨꯑꯦꯐꯑꯦ ꯁꯨꯄꯥꯔ ꯀꯞ : ꯲꯰꯲꯲ [꯸꯷]
 • ꯐꯤꯐꯥ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯞ : ꯲꯰꯱꯸ [꯸꯸]

ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯜ ꯌꯨ.꯱꯵

 • ꯁꯥꯎꯊ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯌꯨ-꯱꯵ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯅꯁꯤꯞ : ꯲꯰꯱꯵ [꯸꯹]

ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯜ ꯌꯨ ꯱꯷ꯇꯥ ꯌꯨ.꯱꯷

 • ꯁꯥꯎꯊ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯌꯨ-꯱꯷ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯅꯁꯤꯞ : ꯲꯰꯱꯷ [꯹꯰]
 • ꯕ꯭ꯔꯤꯛꯁ ꯌꯨ-꯱꯷ ꯐꯨꯇꯕꯣꯜ ꯀꯞ : ꯲꯰꯱꯶꯫

ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯃꯝ

 • ꯀꯣꯄꯥ ꯁꯥꯑꯣ ꯄꯥꯎꯂꯣ ꯗꯦ ꯐꯨꯇꯦꯕꯣꯜ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯕꯦꯁ꯭ꯠ ꯂꯦꯐꯠ-ꯋꯤꯡꯔ: ꯲꯰꯱꯷ [꯹꯱]
 • ꯁꯥꯎꯊ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯌꯨ-꯱꯷ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯅꯁꯤꯄꯀꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯥꯔ: ꯲꯰꯱꯷ [꯴꯸]
 • ꯂꯥ ꯂꯤꯒꯥ ꯊꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ : ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯱ [꯹꯲]
 • ꯌꯨꯑꯦꯐꯑꯦ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯅꯁ ꯂꯤꯒꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯣꯐ ꯗ꯭ꯌ ꯁꯤꯖꯟ: ꯲꯰꯲꯱–꯲꯲ [꯹꯳]
 • ꯌꯨꯑꯦꯐꯑꯦ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯅꯁ ꯂꯤꯒꯀꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ: ꯲꯰꯲꯱–꯲꯲ [꯹꯴]
 • ꯂꯥ ꯂꯤꯒꯥ ꯇꯤꯝ ꯑꯣꯐ ꯗ꯭ꯌ ꯁꯤꯖꯟ: ꯲꯰꯲꯱–꯲꯲ [꯹꯵]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. Team, Forvo. Vinícius Júnior pronunciation: How to pronounce Vinícius Júnior in Portuguese.
 2. Omuya, Kevin. Fascinating facts about top ten left wingers in the world 2022.
 3. Ed McCambridge Contributions from Mark White. Ranked! The 10 best left-wingers in the world right now.
 4. Neymar calls Vinicius Jr. the world's best player ahead of Karim Benzema and Kylian Mbappe.
 5. mill, dan. Ballon d'Or 2022 Power Ranking. Archived from the original on 2022-11-04 ꯫ Retrieved on 2022-12-09
 6. Ballon d'Or Power rankings: Benzema, Salah & De Bruyne.
 7. Ajith, Shambhu. Ballon d'Or 2022: Ranking the top 5 favorites - June 2022.
 8. "Madrid present £38.7m teenager Vinicius" (in en-GB) ꯫ 
 9. Ranked! The 10 best wingers in the world right now (in en) (18 March 2022).
 10. "Champions League final: Vinícius Júnior scores only goal as Real Madrid beat Liverpool to claim 14th title"꯫ 28 May 2022 ꯫ 
 11. Flamengo dá aumento de salário e eleva multa de Vinícius Júnior para 45 mi de euros (in pt) (4 April 2017).
 12. No duelo de favoritos, Flamengo e Atlético-MG empatam na estreia, e Maracanã vê estreia de joia de 16 anos. espn.com.br (13 May 2017).
 13. El 'merengue' Vinicius Jr. debuta a los 16 años como profesional (13 May 2017).
 14. Flamengo dá aumento de salário e eleva multa de Vinícius Júnior para 45 mi de euros (16 May 2017).
 15. Another step on the way to Real: Vinicius Junior renews with Flamengo (15 May 2017).
 16. Enfim, o gol: após 385 minutos, Vinicius Junior desencanta e quebra o gelo no Fla (in pt).
 17. Vinicius Junior makes first start.
 18. Da atuação relâmpago aos 90 minutos: Vinicius Júnior é protagonista pela 1ª vez (in pt).
 19. Emelec x Flamengo – Taça Libertadores 2018 (in pt).
 20. New Real Madrid star Vinicius Junior in tears after playing final game for Flamengo.
 21. Real Madrid sign 16-year-old Vinícius Júnior from Flamengo for £39.6m.
 22. "Real Madrid sign Vinicius Junior from Flamengo for reported £38m fee" ꯫ 
 23. Cite ꯑꯔꯥꯟꯕ: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named pressReal
 24. Vinicius Jr. presentation at the Santiago Bernabéu. Real Madrid CF (20 July 2018).
 25. ꯲꯵.꯰ ꯲꯵.꯱ "Vinicius makes his case for regular minutes"꯫ Unidad Editorial꯫ 1 November 2018 ꯫ 
 26. Fabulous Madrid derby has everything but goals (29 September 2018).
 27. "Vinicius reignites Real: Brazilian leads way as Solari era starts with Copa win at Melilla"꯫ Unidad Editorial꯫ 31 October 2018 ꯫ 
 28. "Vinicius changes Real's luck" ꯫ 
 29. Vinicius Junior: Who is the teenager Real Madrid fans adore? (7 February 2019).
 30. Vinicius Jr tears ligament in Real Madrid's shock Champions League defeat to Ajax (6 March 2019).
 31. Club Bruges 1-3 Real Madrid (11 December 2019).
 32. Real Madrid 2–0 Barcelona (1 March 2020).
 33. Real Madrid win the longest LaLiga Santander season (17 July 2020).
 34. Real Madrid 3-1 Liverpool: Vinícius Júnior strikes twice (6 April 2021).
 35. N'Golo Kanté steals show for Chelsea even if forwards still lack cutting edge (5 May 2021).
 36. Deportivo Alavés 1-4 Real Madrid (14 August 2021). Retrieved on 31 October 2021
 37. Real Madrid rally for Levante draw through Vinicius in thrilling game (22 August 2021).
 38. ꯳꯸.꯰ ꯳꯸.꯱ Vinicius Jr. leads Real Madrid again with brace in win over Elche (30 October 2021). Retrieved on 31 October 2021
 39. Real Madrid cruise with Vinicius hat trick as Levante relegated (12 May 2022). Retrieved on 13 May 2022
 40. Vinicius Jr goal in Champions League final gives Real Madrid result vs Liverpool (28 May 2022).
 41. ꯴꯱.꯰ ꯴꯱.꯱ ꯴꯱.꯲ 12 outrageous stats from Vinicius Jr's stunning 21-22 season at Real Madrid (28 May 2022). Retrieved on 11 June 2022Law, Joshua (28 May 2022). "12 outrageous stats from Vinicius Jr's stunning 21-22 season at Real Madrid". uk.sports.yahoo.com.
 42. "Vinícius Júnior named 2021/22 UEFA Champions League Young Player of the Season"꯫ 31 May 2022 ꯫ ꯆꯠꯅꯕ ꯆꯩꯆꯠ - 31 May 2022 ꯫  
 43. Vinicius Junior 2019/20 – scout report (14 April 2020).
 44. CONMEBOL – SUB 17 CHILE 2017 FASE INICIAL GRUPO B – FECHA 1.
 45. CONMEBOL – SUB 17 CHILE 2017 FASE FINAL – FECHA 3.
 46. CONMEBOL – SUB 17 CHILE 2017 FASE FINAL – FECHA 4.
 47. Vinicius Junior will not go to Under-17 World Cup.
 48. ꯴꯸.꯰ ꯴꯸.꯱ Vinicius y un protagonismo estratégico."Vinicius y un protagonismo estratégico".
 49. Vinicius Junior called up to Brazil national team for first time.
 50. Brazil Replace Injured Vinicius With Uncapped Ajax Star David Neres.
 51. Brasil deja a Vinícius y Marcelo sin Copa América (in es).
 52. Vinicius Jr. makes debut for Brazil.
 53. Tite define convocados da Seleção Brasileira para a Copa América 2021 (in pt).
 54. "Argentina 1-0 Brazil: Copa América final – as it happened" ꯫ 
 55. "Brazil thrash Chile in World Cup qualifier"꯫ BBC Sport꯫ 25 March 2022 ꯫ 
 56. "Comunicado Oficial"꯫ 5 September 2022 ꯫ 
 57. Seleção Brasileira está convocada para a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022 (in pt) (7 November 2022).
 58. Brazil vs South Korea 4-1: World Cup 2022 – as it happened (in en).
 59. "International Champions Cup: Future stars of top Premier League, European clubs" ꯫ 
 60. Sean Drury. 'I Don't Fear Anything': Vinicius Jr Lays Down the Gauntlet After Superb Display Against Alaves.
 61. ꯶꯱.꯰ ꯶꯱.꯱ ꯶꯱.꯲ Sam Tighe. Scouting Notebook: Brazilian Prodigy Vinicius Junior Flashing Ludicrous Talent.
 62. ꯶꯲.꯰ ꯶꯲.꯱ ꯶꯲.꯲ Anthony Lopopolo. 10 youngsters to watch in 2019: Vinicius Junior headlines exciting group.
 63. ꯶꯳.꯰ ꯶꯳.꯱ ꯶꯳.꯲ Tom Findlay. The new Brazilians set to light up El Clasico.
 64. ꯶꯴.꯰ ꯶꯴.꯱ West, Andy. Vinicius Junior: Can Real Madrid teenager keep La Liga season alive?.
 65. Real Madrid: "Vinicius doesn't remind me of Robinho" – Valdano. Archived from the original on 2019-04-03 ꯫ Retrieved on 2022-12-09
 66. ꯶꯶.꯰ ꯶꯶.꯱ Top 100 players 21 and under: Potential stars including Real Madrid winger Vinicius.
 67. Relaño, Alfredo. Vinicius and Messi steal the limelight.
 68. ꯶꯸.꯰ ꯶꯸.꯱ Virtudes Sánchez. Zico: Vinicius needs to improve his shooting.
 69. Levante 1-2 Real Madrid: Report, Ratings & Reaction as Bale's Penalty Seals Win for Los Blancos.
 70. Forjanes, Carlos. Europe meets Vinicius - a star in the making. Archived from the original on 2021-04-10 ꯫ Retrieved on 2022-12-09
 71. Jornal põe Jesus, Gabigol e Vinicius Jr. em lista de melhores sub-21 do mundo.
 72. Calderón꯫ José Luis꯫ "Vinicius is a genuine threat" ꯫ 
 73. ꯷꯳.꯰ ꯷꯳.꯱ Lang꯫ Jack꯫ "The rise of Vinicius Junior and how Ancelotti brought his Real career to life" ꯫ 
 74. Karim Benzema, Vinicius Junior and Pedri lead LaLiga awards for 2021-22 (25 May 2022).
 75. "Vinicius: I've improved, I'm doing things with more tranquillity and more quality"꯫ 17 December 2021 ꯫ 
 76. Vinicius details what he has improved most amid fine form. Football España (17 December 2021).
 77. "Have Real Madrid found the new Neymar in Vinicius?"꯫ 22 September 2021 ꯫ 
 78. Neymar calls Vinicius Jr. the world's best player ahead of Karim Benzema and Kylian Mbappe. CBSSports.com (29 May 2022).
 79. Ranked! The 10 best left-wingers in the world right now (11 March 2022).
 80. ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Soccerway
 81. ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:NFT player
 82. "Real Madrid win 2019/20 LaLiga Santander" ꯫ 
 83. Real Madrid clinch 35th La Liga title with four games to spare after victory over Espanyol.
 84. Real Madrid win the Supercopa from the spot.
 85. "Modric and Benzema fire Real Madrid to the Supercopa title" ꯫ 
 86. "Champions League final: Vinícius Júnior scores only goal as Real Madrid deny Liverpool again" ꯫ 
 87. "Real Madrid 2–0 Eintracht Frankfurt: Five-star Madrid triumph in Helsinki" ꯫ 
 88. "El Madrid agranda su leyenda" (in es) ꯫ 
 89. 2015 South American U-15 Championship (15 June 2019).
 90. Brasil golea 5–0 a Chile y es campeón del Sudamericano Sub-17. CONMEBOL (20 March 2017).
 91. Seleção da Copinha tem Vinícius Júnior e 4 do Timão; Pedrinho é o melhor jogador. Globoesporte.com (26 January 2017).
 92. Vini Jr. named LaLiga Santander Player of the Month for November. La Liga (10 December 2021).
 93. "2021/22 UEFA Champions League Team of the Season"꯫ Union of European Football Associations꯫ 31 May 2022 ꯫ 
 94. "2021/22 UEFA Champions League Young Player of the Season"꯫ Union of European Football Associations꯫ 31 May 2022 ꯫ 
 95. LaLiga Santader Team of the Season (19 May 2022).


ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯁꯝꯅꯐꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 • Vinícius Júnior at Soccerway
 • Vinícius Júnior at BDFutbol
 • Vinícius Júnior at ESPN FC