Jump to content

ꯁꯅꯥ ꯃꯥꯟꯕꯤ ꯉꯥꯅꯨ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯁꯅꯥ ꯃꯥꯟꯕꯤ ꯉꯥꯅꯨ

ꯁꯅꯥꯃꯥꯟꯕꯤ ꯉꯥꯅꯨ (ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟ ꯗꯛ, Aix galericulata ) ꯑꯁꯤ ꯏꯁ꯭ꯠ ꯄꯦꯂꯦꯑꯥꯔꯛꯇꯤꯀꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯄꯥꯔꯆꯤꯡ ꯗꯛ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯁꯥꯏꯖꯒꯤ ꯑꯣꯏ, 41–49 ꯂꯩ ꯫ ꯂꯣꯡꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ 65–75 ꯁꯦ.ꯃꯤ.(꯲꯶–꯳꯰)ꯗꯥ ꯂꯩ ꯏꯟ) ꯋꯤꯡꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯎꯗ ꯗꯛꯀꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯅꯛꯅꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯑꯥꯏꯛꯁꯀꯤ ꯖꯤꯅꯁꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯉꯥꯏꯔꯕꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ 'Aix' ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯔꯤꯁ꯭ꯇꯣꯇꯂꯅꯥ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕꯥ ꯂꯥꯕ ꯑꯃꯕꯨ ꯈꯪꯅꯅꯕꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕꯥ, ꯑꯃꯁꯨꯡ 'galericulata' ꯑꯁꯤ ꯋꯤꯒ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯋꯥꯍꯩꯅꯤ, ꯃꯁꯤ galerum ꯂꯧꯕꯅꯤ ꯫ ꯀꯦꯞ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯕꯣꯅꯦꯠ ꯑꯃꯥ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯦꯇꯤꯕ ꯔꯦꯟꯖꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯥ, ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟ ꯗꯛ ꯑꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯦꯁ꯭ꯇꯔꯟ ꯌꯨꯔꯣꯄꯇꯥ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯏꯅꯠꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯂꯩ, ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯑꯥꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗꯥ ꯑꯍꯦꯅꯕꯥ ꯑꯄꯤꯀꯄꯥ ꯏꯅꯠꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯂꯩ ꯫

ꯃꯄꯨꯡ-ꯃꯔꯩ ꯐꯥꯔꯕꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯃꯥ, ꯃꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯑꯉꯧꯕꯥ ꯀ꯭ꯔꯦꯁꯦꯟꯇ ꯑꯃꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯍꯧꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ "ꯍꯨꯏꯁ" ꯂꯩ ꯫ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯆꯨ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯦꯡ-ꯑꯣꯠꯄꯒꯤ ꯑꯉꯧꯕꯥ ꯕꯥꯔ ꯑꯅꯤ ꯂꯩ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯃꯆꯨ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯂꯩ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯑꯣꯔꯦꯟꯖ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯑꯅꯤ ꯂꯩ (ꯕꯣꯇꯀꯤ ꯆꯦꯡꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯐꯤ-ꯔꯣꯂꯁꯤꯡ) ꯫ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯎꯒꯤ ꯉꯥꯅꯨ ꯃꯥꯟꯅꯩ, ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯉꯧꯕꯥ ꯃꯃꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯞ ꯑꯃꯥ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯂꯨꯝꯃꯤ, ꯑꯄꯤꯛꯄꯥ ꯑꯉꯧꯕꯥ ꯐ꯭ꯂꯦꯡꯛ ꯁ꯭ꯠꯔꯤꯞ ꯑꯃꯥ ꯂꯩ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯂꯗꯥ ꯂꯦꯡ-ꯑꯣꯠꯄꯥ ꯇꯤꯞ ꯑꯃꯥ ꯂꯩ ꯫ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯥ ꯀ꯭ꯔꯦꯁ꯭ꯠ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯆꯨ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯁ꯭ꯠ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥꯗꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯏ ꯫

ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯉꯥꯁꯤꯡꯒꯨꯝꯅꯥ, ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯤꯔꯣꯅꯕꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯒ꯭ꯔꯍꯟ (eclipse plumage)ꯗꯥ ꯃꯣꯜꯇ ꯑꯃꯥ ꯊꯣꯛꯏ ꯫ ꯒ꯭ꯔꯍꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯨꯃꯦꯖꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ, ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯩ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕꯥ ꯌꯦꯜꯂꯣ-ꯑꯣꯔꯦꯟꯖ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯃꯀꯣꯟ, ꯀ꯭ꯔꯦꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯗꯕꯥ ꯑꯥꯏ-ꯁ꯭ꯠꯔꯥꯏꯞ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅꯥ ꯇꯥꯛꯄꯥ ꯌꯥꯏ ꯫

ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟ ꯗꯛꯂꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯎꯒꯤ ꯗꯀꯂꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯥ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯃꯥꯟꯅꯩ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯂꯥꯔꯗ ꯗꯀꯂꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯫ ꯗꯛꯂꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯥꯔꯗ ꯗꯀꯂꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯦꯟꯗꯔꯟ ꯗꯀꯂꯤꯡꯁꯤꯡ (ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯒꯤ ꯗꯀꯂꯤꯡꯁꯤꯡ)ꯒꯤ ꯑꯥꯏ-ꯁ꯭ꯠꯔꯥꯏꯞ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯠꯇꯥ ꯊꯃꯖꯤꯜꯂꯤ, ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯃꯥꯂꯥꯔꯗ ꯗꯀꯂꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯕꯤꯜ ꯐꯥꯎꯕꯥ ꯌꯧꯏ ꯫ 

ꯁꯅꯥ ꯃꯥꯟꯕꯤ ꯉꯥꯅꯨ (ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟ ꯉꯥꯅꯨ) ꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯥ ꯃ꯭ꯌꯨꯇꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯦꯞꯇꯤꯕꯤꯇꯤꯗꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯏ ꯫ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯏꯇꯦꯞ ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟ ꯗꯀꯅꯤ ꯫ ꯃ꯭ꯌꯨꯇꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕꯁꯨ, ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯁꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅꯥ ꯄꯦꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯟꯒꯠꯂꯕꯥ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯔꯤꯁꯦꯁꯤꯕ ꯖꯤꯟ ꯀꯝꯕꯤꯅꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯂꯧꯅꯩ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯂꯤꯎꯁꯤꯁ ꯌꯥꯎꯅꯥ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛ ꯀꯟꯗꯤꯁꯅꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤ ꯫ 

ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝ

[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗꯥ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯃꯄꯥꯟꯗꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯎꯃꯪꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗꯥ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯥ ꯄꯦꯔꯥ ꯱꯰꯰꯰ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯍꯟꯊꯔꯦ; ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯄꯥꯟꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯀꯁꯨ ꯄꯦꯔꯥ ꯵,꯰꯰꯰ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯊꯝꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯈꯟꯅꯔꯤ ꯫ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏ, ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯥ ꯊꯪꯕꯥ ꯖꯄꯥꯅꯗꯥ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯦꯞꯂꯤ꯫

ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯇꯣꯏꯅꯥ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯏ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯲꯰ꯁꯨꯕꯥ ꯆꯍꯤꯆꯥꯗꯥ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯦꯟꯗꯥ ꯑꯆꯧꯕꯥ, ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯥ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤ ; ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ, ꯑꯄꯤꯛꯄꯥ ꯃꯁꯤꯡꯅꯥ ꯑꯥꯌꯔꯂꯦꯟꯗꯗꯥ ꯄꯣꯛꯈꯤ, ꯃꯈꯣꯏꯅꯥ ꯗꯕ꯭ꯂꯤꯅꯒꯤ ꯄꯥꯔꯛꯁꯤꯡꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯌꯥꯡꯅꯥ ꯄꯣꯛꯈꯤ ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯷,꯰꯰꯰ꯗꯤ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯀꯟꯇꯤꯅꯦꯟꯇꯇꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯦꯟꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕꯥ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯤ ꯕꯔꯂꯤꯟ ꯂꯃꯗꯃꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤ ꯫ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇꯥ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯇꯦꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯂꯩ ꯫ ꯑꯋꯥꯡ ꯀꯦꯔꯣꯂꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯃꯥꯎꯟꯇ ꯇꯥꯎꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯇꯤꯟꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯂꯤꯐꯣꯔꯅꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯣꯅꯣꯃꯥ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯗꯥ ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ-ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯪ ꯐꯦꯔꯦꯜ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯂꯩ꯫  ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯀꯌꯥꯅꯥ ꯂꯥꯟꯗꯥꯕꯥ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯆꯥ ꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯍꯩꯅꯤ ꯫ ꯲꯰꯱꯸ꯗꯥ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯌꯣꯔꯛ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯠꯔꯦꯜ ꯄꯥꯔꯀꯇꯥ ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟ ꯄꯥꯇꯤꯅꯀꯤꯟ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯈꯪꯅꯕꯥ ꯁꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯈꯤ ꯫ [꯱]

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯔꯦꯟꯖ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕꯥ ꯍꯥꯏꯕꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯦꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯀꯅꯕꯥ, ꯂꯝꯂꯛꯀꯤ ꯎꯃꯪꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕꯥ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯥ ꯊꯣꯛꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯱꯵꯰꯰ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯂꯃꯗꯝꯁꯤꯡꯗꯥ ꯄꯣꯛꯄꯥ ꯌꯥꯏ ꯫ ꯅꯣꯡꯖꯨ-ꯅꯨꯡꯁꯥꯗꯥ, ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯁꯤꯟꯕꯥ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ, ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯁꯤꯟꯕꯥ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯥꯡꯕꯥ ꯇꯨꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯥ ꯊꯣꯛꯏ ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯑꯐꯕꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯄꯥꯝꯂꯕꯁꯨ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯀꯣꯁ꯭ꯇꯦꯜ ꯂꯦꯒꯨꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁ꯭ꯇꯔꯅꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯅꯣꯡꯖꯨ-ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯏ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯥ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯔꯦꯟꯖ ꯑꯁꯤꯗꯥ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯅꯦꯇꯤꯕ ꯔꯦꯟꯖꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯑꯍꯥꯡꯕꯥ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯥ, ꯂꯦꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ, ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯦꯂꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄꯥ ꯎꯃꯪ ꯂꯩꯕꯥ ꯂꯧꯎ-ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯩ ꯫

ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯉꯥꯁꯤꯡꯒꯥ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯗꯥ, ꯃꯦꯟꯗꯥꯔꯤꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯡꯇꯛꯅꯔꯤꯕꯥ ꯁꯥꯁꯤꯡꯅꯤ, ꯃꯈꯣꯏꯅꯥ ꯑꯣꯚꯔꯍꯦꯟꯖꯤꯡ ꯋꯤꯂꯣꯒꯨꯝꯕꯥ ꯎꯃꯪꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯀꯨꯞꯁꯤꯟꯕꯥ ꯄꯥꯝꯃꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯤꯛꯄꯥ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯃꯤ, [꯲] ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯅꯛꯅꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯥ ꯌꯥꯏ ꯫

ꯏꯪꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯂꯟꯗꯟꯒꯤ ꯔꯤꯆꯃꯟꯗ ꯄꯥꯔꯀꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯃꯥ ꯑꯃꯥ ꯫

ꯎꯃꯪꯗꯥ, ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟ ꯗꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯡ-ꯑꯣꯠꯄꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ, ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯁꯤꯟꯕꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯎꯃꯪꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯥ ꯄꯣꯛꯏ ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯥ ꯅꯛꯅꯕꯥ ꯎꯃꯪꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯀꯦꯚꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯥ ꯌꯨꯝꯊꯛ ꯇꯧꯏ ꯫ ꯃꯔꯨꯝ ꯑꯅꯤꯗꯒꯤ ꯇꯔꯥ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯆ ꯑꯃꯈꯛꯇꯃꯛ ꯑꯦꯞꯔꯤꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯃꯦ ꯊꯥꯗꯥ ꯊꯥꯏ ꯫ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯃꯔꯨꯝ ꯀꯣꯟꯕ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯛꯌꯨꯕꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯇꯝꯗꯥ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯥ ꯉꯝꯂꯕꯁꯨ ꯫ ꯉꯥꯅꯨꯁꯤꯡꯅꯥ ꯄꯣꯛꯄꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗꯥ ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡ ꯇꯝꯗꯨꯅꯥ ꯉꯥꯅꯨꯁꯤꯡꯕꯨ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯍꯜꯂꯤ ꯫ ꯉꯥꯅꯨ ꯃꯆꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯎꯃꯪꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯕꯥ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯃꯈꯣꯏꯅꯥ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄꯥ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯫

ꯆꯥꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯤꯖ-ꯄꯤꯊꯛ ꯇꯧꯕꯥ

[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]
ꯑꯥꯌꯔꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯗꯕ꯭ꯂꯤꯅꯗꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯎꯔꯨꯕꯥ ꯫

ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟꯁꯤꯡꯅꯥ ꯂꯝꯗꯥ ꯊꯨꯝꯖꯤꯟꯕꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯈꯣꯡꯅꯥ ꯆꯠꯇꯨꯅꯥ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯄꯤ ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯥ-ꯃꯁꯤꯡ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯕꯤꯆ ꯃꯥꯁ꯭ꯠ ꯆꯥꯏ ꯫ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯁ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇꯇꯥ ꯁꯟ-ꯏꯔꯣꯏꯁꯤꯡ, ꯏꯅꯁꯦꯛꯇꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯤꯛꯄꯥ ꯉꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯍꯥꯄꯆꯤꯅꯒꯅꯤ ꯫ ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟ ꯗꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅꯥ ꯍꯣꯡꯏ; ꯅꯣꯡꯖꯨ-ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯃꯈꯣꯏꯅꯥ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯥ ꯑꯦꯀꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯦꯡ ꯆꯥꯏ ꯫ ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯥ ꯃꯈꯣꯏꯅꯥ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯥ ꯎꯆꯦꯛ, ꯌꯦꯔꯨꯝ, ꯉꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯆꯥꯔꯤ ꯫ ꯑꯌꯨꯛ-ꯅꯨꯡꯊꯤꯂꯗꯥ ꯃꯈꯣꯏꯅꯥ ꯗꯤꯎ ꯋꯥꯔꯝ, ꯑꯄꯤꯛꯄꯥ ꯉꯥ, ꯍꯉꯣꯏ, ꯃꯣꯂꯨꯁꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯤꯛꯄꯥ ꯂꯤꯟꯁꯤꯡ ꯆꯥꯔꯤ ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯥ, ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗꯥ ꯎꯃꯪꯗꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗꯥ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩ ꯫

ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟ ꯉꯥꯅꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯥ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯫ ꯃꯤꯡꯛ, ꯔꯦꯀꯨꯟ ꯀꯨꯠꯇꯥ, ꯑꯣꯇꯔ, ꯄꯣꯂꯀꯦꯠ, ꯌꯨꯔꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯏꯒꯜ-ꯑꯣꯜ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯁ꯭ꯅꯦꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟ ꯉꯥꯅꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫ ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟ ꯗꯛꯇꯥ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕꯥ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯐꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯅꯤ ꯫ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟ ꯉꯥꯅꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯥ ꯃꯇꯝꯗꯥ ꯃꯈꯣꯏꯅꯥ ꯎꯔꯨꯝꯗꯥ ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯕꯥ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯥ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅꯥ ꯒꯨꯂꯤ ꯊꯥꯏ ꯫ ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟ ꯉꯥꯅꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯅꯕꯥ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯂꯧꯅꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕꯥ ꯐꯖꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯧꯕꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯧꯎ-ꯁꯤꯡꯎ ꯇꯧꯏ ꯫

ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟ ꯗꯛ ꯄꯦꯔꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯥ ꯌꯨꯌꯥꯟ ꯗꯥꯏꯅꯦꯁ꯭ꯇꯤꯒꯤ ꯄꯣꯔꯁꯦꯜ ꯆꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯑꯃꯥ ꯫
ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟ ꯉꯥꯅꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯄꯣꯔꯁꯦꯂꯤꯟ ꯋꯥꯏꯅꯄꯣꯠ, ꯑꯣꯚꯔꯒ꯭ꯂꯦꯖ ꯏꯅꯥꯃꯦꯂꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯦꯃꯖꯤꯟ ꯁꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯥ, ꯀꯤꯡ ꯗꯥꯏꯅꯦꯁ꯭ꯇꯤ, ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯱꯷꯶꯰꯫

ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟ ꯉꯥꯅꯨꯁꯤꯡꯕꯨ yuanyang ( simplified Chinese 1 ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯀꯧꯏ꯫ 1 . ), ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ 'yuan' () ꯑꯃꯁꯨꯡ 'yang' () ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟ ꯉꯥꯅꯨꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯫ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯆꯠꯅꯕꯤꯗ, ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟ ꯉꯥꯅꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯉꯥꯅꯨꯁꯤꯡꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯗꯅꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄꯥ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯥ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯊꯥꯖꯅꯩ ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯧꯅꯩ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯥ-ꯍꯩꯕ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯫

ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕꯥ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯅꯥ ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟ ꯉꯥꯅꯨ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯇꯥꯐꯣꯔ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ: "ꯏꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯥ ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟ ꯗꯛ ꯑꯅꯤ" ( simplified Chinese ꯱ ) ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟ ꯉꯥꯅꯨ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ ꯑꯃꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯂꯣꯔꯗꯥ ꯃꯈꯣꯏꯅꯥ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯏ ꯫ ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟ ꯉꯥꯅꯨ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯨꯃꯦꯖꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯥ ꯃꯔꯝꯅꯥ, 'yuan-yang' ꯀꯦꯟꯇꯣꯅꯤꯖꯗꯥ "ꯑꯆꯝꯕꯥ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯥ" ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯥ "ꯑꯆꯝꯕꯥ ꯄꯦꯔꯥ" ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯕꯨ ꯈꯪꯟꯅꯕꯥ ꯂꯣꯜꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ – ꯃꯁꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯌꯥꯎꯏ ꯫ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ, yuanyang ꯑꯃꯁꯨꯡ yuan-yang ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯗ ꯔꯥꯏꯁ ꯊꯛꯅꯕꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯫ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯋꯦꯏꯍꯥꯏꯋꯦꯏꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜꯗꯥ ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟ ꯉꯥꯅꯨꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤ ꯫

ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ, ꯃꯟꯗꯥꯔꯤꯟ ꯉꯥꯅꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯁꯥꯟꯇꯤ, ꯊꯥꯖꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯫ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯅꯥ, ꯃꯈꯣꯏꯅꯥ ꯊꯥꯖꯩ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄꯥ ꯃꯤꯔꯣꯟꯕꯥ꯫ ꯃꯔꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯉꯥꯅꯨ ꯀꯧꯕꯥ ꯂꯧꯎ-ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯦꯔꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯥ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤ ꯫

ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯨꯝꯅꯥ ꯖꯄꯥꯅꯤꯖ ꯂꯣꯟꯗꯥ ꯉꯥꯅꯨꯁꯤꯡꯕꯨ oshidori ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯀꯧꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ oshidori fūfu ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯅꯥ ꯑꯣꯁꯤꯗꯣꯔꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯑꯃꯥ ꯌꯥꯎꯕꯥ ꯄꯦꯇꯔꯟ ꯑꯃꯒꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅꯥ ꯁꯦꯃꯖꯤꯟ ꯁꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯥ ꯁꯣꯀꯨꯇꯥꯏ ꯫

 

Cite ꯑꯔꯥꯟꯕ: <ref> tag with name "Aix" defined in <references> is not used in prior text.
Cite ꯑꯔꯥꯟꯕ: <ref> tag with name "berliner-zeitung" defined in <references> is not used in prior text.
Cite ꯑꯔꯥꯟꯕ: <ref> tag with name "HonoluluZoo" defined in <references> is not used in prior text.
Cite ꯑꯔꯥꯟꯕ: <ref> tag with name "LPZMandarinDuck" defined in <references> is not used in prior text.
Cite ꯑꯔꯥꯟꯕ: <ref> tag with name "Madge" defined in <references> is not used in prior text.
Cite ꯑꯔꯥꯟꯕ: <ref> tag with name "nytimes" defined in <references> is not used in prior text.
Cite ꯑꯔꯥꯟꯕ: <ref> tag with name "post-gazette" defined in <references> is not used in prior text.