Jump to content

ꯑꯣꯁ꯭ꯃꯥꯟ ꯑꯛꯆꯣꯀꯥꯔꯥꯀꯥꯂꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯣꯁꯃꯥꯟ ꯅꯨꯔꯤ-ꯑꯁꯥꯟ ꯑꯣꯒꯂꯨ ꯑꯀꯆꯣꯀꯔꯥꯀꯂꯤ (ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯱꯵ [ꯑꯣ.ꯑꯦꯁ. ꯳ ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤ] ꯱꯸꯷꯹ – ꯑꯦꯞꯔꯤꯜ ꯱꯷, ꯱꯹꯳꯸), ꯑꯀꯆꯣꯛꯔꯥꯀꯂꯤ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯑꯛꯆꯣꯛꯔꯥꯛꯂꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥꯁꯨ ꯏꯕꯥ, ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯥꯟ ꯇꯥꯇꯥꯔꯒꯤ ꯑꯏꯕꯥ, ꯄꯥꯎꯃꯤ, ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯥ, ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯁ꯭ꯠ, ꯏꯊꯅꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯑꯀꯆꯣꯀꯔꯥꯀꯂꯤꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇ ꯄꯤꯇꯔꯁꯕꯔꯒꯇꯥ ꯍꯧꯈꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯁꯦꯟꯇ ꯄꯤꯇꯔꯁꯕꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯑꯦꯟꯇꯦꯜ ꯐꯦꯀꯜꯇꯤꯗꯥ ꯀꯦꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯇꯝꯕꯤꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯕꯈꯆꯤꯁꯔꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯟꯇ ꯄꯤꯇꯔꯁꯕꯔꯒ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯁꯖꯤꯗꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯔꯑꯥꯅꯒꯤ ꯑꯥꯌꯥꯠꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯁꯦꯃꯖꯤꯟ ꯁꯥꯖꯤꯅꯕꯗꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯱꯸꯹꯶ꯇꯒꯤ ꯱꯹꯰꯰ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯦꯟꯇꯔ ꯏꯂꯤꯌꯥꯁ ꯕꯣꯔꯥꯒꯥꯅꯁ꯭ꯀꯤꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯎꯁꯇꯥ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ-ꯔꯤꯗꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯥꯏꯄꯁꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯑꯀꯆꯣꯀꯔꯥꯀꯂꯤꯕꯨ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯥꯍꯤꯠꯌꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯥꯟ ꯇꯥꯇꯥꯔ ꯂꯣꯟꯗꯥ ꯍꯟꯗꯣꯀꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯕꯈꯆꯤꯁꯥꯔꯥꯒꯤ ꯐꯣꯟꯇ, ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯚꯥꯟ ꯀ꯭ꯔꯤꯂꯣꯚꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫[꯱][꯲]

꯱꯹꯰꯱ꯗꯒꯤ ꯱꯹꯰꯵ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯑꯀꯆꯣꯀꯔꯥꯀꯂꯤꯅꯥ ꯏꯝꯄꯤꯔꯤꯑꯦꯜ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯗꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯱꯹꯰꯶ ꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯇꯥꯇꯥꯔꯒꯤ ꯄꯥꯎ-ꯆꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯁꯦꯟꯇ ꯄꯤꯇꯔꯁꯕꯔꯒꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯎꯂꯐꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯦꯅꯕꯔꯒꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯁꯨꯔꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫[꯳][꯴][꯵]

ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯥꯟ ꯇꯥꯇꯥꯔꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯥ ꯀꯌꯥꯒꯨꯝꯅꯥ, ꯑꯀꯆꯣꯀꯔꯥꯀꯂꯤꯅꯥ ꯏꯁꯃꯥꯏꯜ ꯒꯥꯁꯞꯔꯤꯅꯁ꯭ꯀꯤꯗꯒꯤ ꯏꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯂꯧꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯞꯔꯤꯅꯁ꯭ꯀꯤꯒꯤ ꯇꯦꯔꯁꯤꯃꯥꯅꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯥ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤ, ꯱꯹꯰꯶ꯇꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯱꯹꯱꯰ꯗꯒꯤ ꯱꯹꯱꯶ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ, ꯇꯦꯔꯁꯤꯃꯥꯟꯗꯥ ꯑꯀꯆꯣꯀꯔꯥꯀꯂꯤꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯒꯤ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕꯥ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯖꯤꯅꯁꯤꯔꯂꯤ ꯃꯗ꯭ꯔꯥꯁꯥꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯩ-ꯃꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯄꯨꯅꯁꯤꯅꯈꯤ꯫ . ꯃꯍꯥꯛ ꯕꯈ꯭ꯆꯤꯁꯔꯥꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ, ꯁꯍꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯆꯨꯑꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯈꯆꯤꯁꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯱꯹꯱꯳ꯗꯒꯤ ꯱꯹꯱꯶ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯣꯗꯦꯁꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯦ.ꯀꯣꯁꯣꯗꯣ ꯏꯟꯁꯇꯤꯠꯌꯨꯠꯇꯥ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯦꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯁꯨ ꯇꯃꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯱꯹꯲꯱ꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯏꯁꯃꯥꯏꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯞꯔꯤꯅꯁ꯭ꯀꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈꯤ, ꯇꯦꯔꯁꯤꯃꯥꯅꯅꯥ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕꯥ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ꯫[꯶][꯴][꯷]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. АКЧОКРАКЛЫ Осман Нури Асан-оглу (Осман Асанович, Осман Нури-Асанович) (1879-1938).
  2. Ursu, Dmytro. Акчокракли Осман Нурі-Асанович (in uk).
  3. Словник Художників України (in uk). National Academy of Sciences of Ukraine, Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology, 42. ISBN 9789660289604. 
  4. ꯴.꯰ ꯴.꯱ Cite ꯑꯔꯥꯟꯕ: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named :0
  5. "Свод памятников истории, архитектуры и культуры крымских татар" [Code of Monuments of History, Architecture and Culture of the Crimean Tatars]. Constant. 3: 185–193. 2018.
  6. (1914) List of Officials of Taurida Governorate, 1914, 91–92. 
  7. "Свод памятников истории, архитектуры и культуры крымских татар" [Code of Monuments of History, Architecture and Culture of the Crimean Tatars]. Constant. 3: 185–193. 2018.