Jump to content

ꯚꯣꯖꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯚꯣꯖꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯑꯃꯥ ꯫

ꯚꯣꯖꯄꯨꯔꯤ (  ; </img> About this sound भोजपुरी ) ꯑꯁꯤ ꯚꯥꯔꯇꯀꯤ ꯚꯣꯖꯄꯨꯔ - ꯄꯨꯔꯕꯟꯆꯜ ꯂꯃꯗꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯄꯥꯜꯒꯤ ꯇꯦꯔꯥꯏ ꯂꯝꯗꯝꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯏꯟꯗꯣ-ꯑꯥꯔꯌꯟ ꯂꯣꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯪꯕ ꯕꯤꯍꯥꯔ, ꯏꯁ꯭ꯇꯔꯟ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯔꯊ ꯋꯦꯁ꯭ꯇꯔꯟ ꯓꯥꯔꯈꯟꯗꯗꯥ ꯉꯥꯡꯅꯩ ꯫ [꯱] ꯃꯁꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕꯥ ꯏꯟꯗꯣ ꯑꯥꯔꯌꯟ ꯂꯣꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯤ ꯚꯥꯔꯇꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯵%ꯅꯥ ꯉꯥꯡꯏ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯁꯤꯑꯣꯂꯤꯉ꯭ꯒꯨꯏꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯂꯣꯜ ꯷ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯂꯧꯅꯩ ꯫

ꯃꯁꯤ ꯐꯤꯖꯤ, ꯒꯤꯌꯥꯅꯥ, ꯃꯣꯔꯤꯁꯁ, ꯈꯥ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥ, ꯁꯨꯔꯤꯅꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤꯗꯥꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯕꯥꯒꯣꯗꯥ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯫ ꯐꯤꯖꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯂꯣꯜ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯐꯤꯖꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯣ-ꯐꯤꯖꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯅꯥ ꯉꯥꯡꯂꯤꯕꯥ ꯑꯋꯥꯙꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯣꯖꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯟꯇ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯀꯦꯔꯤꯕꯤꯌꯥꯟ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁ꯭ꯇꯥꯅꯤ, ꯕꯣꯖꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯟꯇ ꯑꯃꯥ ꯏꯟꯗꯣ-ꯀꯦꯔꯤꯕꯤꯌꯥꯟ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯉꯥꯡꯅꯩ ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤꯗꯥꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯕꯥꯒꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯤꯌꯥꯅꯥꯗꯥ ꯀꯦꯔꯤꯕꯤꯌꯥꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇꯒꯤ ꯂꯦꯛꯁꯤꯀꯦꯜ ꯏꯅꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯁ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯫ ꯁꯨꯔꯤꯅꯥꯝꯗꯥ ꯂꯦꯛꯁꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯏꯊꯤꯜ ꯄꯤꯈꯤꯕꯥ ꯂꯣꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯁ꯭ꯔꯥꯅꯥꯟ ꯇꯣꯉ꯭ꯒꯣ ꯀ꯭ꯔꯦꯑꯣꯜ, ꯁꯨꯔꯤꯅꯥꯝ ꯗꯆ꯭ꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯔꯤꯁꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯥ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯗꯥ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤ, ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯍꯟꯊꯔꯛꯂꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. Cite ꯑꯔꯥꯟꯕ: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named oxford