ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ:ꯈꯣꯟꯊꯣꯛ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯈꯣꯟꯊꯣꯛ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡꯁꯤꯡ

"ꯈꯣꯟꯊꯣꯛ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡꯁꯤꯡ" ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯱꯳ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯱꯳ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯫