Jump to content

ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯌꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯑꯦꯟꯁꯤꯡ
χριστιανοί
ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ
c. 2.4 billion
ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯝꯕ
ꯖꯤꯖꯨꯁ
ꯃꯌꯦꯛ
ꯕꯥꯏꯕꯜ

ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯑꯦꯟ (/ˈkrɪsən, -tiən/ (About this sound listen)) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯔꯤꯁꯇ꯭ꯌꯟ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯃꯤꯑꯣꯢ ꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯈꯔ꯭ꯤꯁꯇ꯭ꯌꯟ ꯍꯥꯢꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯏꯅꯦ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯫