Jump to content

꯲꯰꯲꯲ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯂꯥꯟꯇꯥꯕ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯏꯪ. ꯀꯨꯝ ꯲꯰꯲꯲ ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯲꯴ꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯂꯥꯟꯇꯥꯔꯛꯈꯤ ꯫ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯥ-ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯪꯕ ꯃꯥꯢꯀꯩꯗ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯥꯟꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯲꯰꯱꯴ꯒꯤ ꯔꯨꯁꯣ-ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯅꯤꯌꯥꯟ ꯂꯥꯟꯆꯥꯎ ꯏꯍꯧꯕꯒꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡꯂꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯲ꯁꯨꯕ ꯂꯥꯟꯆꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯎꯔꯣꯞꯀꯤ ꯂꯩꯃꯥꯢꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯂꯥꯟꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤ ꯫[꯱]

꯲꯰꯲꯱-꯲꯰꯲꯲ ꯔꯨꯁꯣ-ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯅꯤꯌꯥꯟ ꯋꯥꯊꯣꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯟꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯏꯪ.ꯀꯨꯝ ꯲꯰꯲꯱ꯒꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯚ꯭ꯂꯥꯗꯤꯃꯤꯔ ꯄ꯭ꯌꯨꯇꯤꯟꯅ ꯱꯹꯹꯷ ꯃꯇꯨꯡꯒꯤ NATO ꯄꯥꯛꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯝꯕꯨ ꯀꯥꯔꯦꯝꯅꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕꯒꯤ ꯈꯜꯗ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯔꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯢꯈꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯩꯄꯥꯛꯄꯨ NATOꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯗꯅꯕ ꯍꯥꯢꯈꯤ ꯫[꯲]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. Karmanau꯫ Yuras꯫ "Russia presses invasion to outskirts of Ukrainian capital"꯫ ABC News꯫ 24 February 2022 ꯫ 
  2. "Russia's invasion of Ukraine"꯫ 26 February 2022 ꯫ 

ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯌꯦꯡꯐꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯀꯝꯃꯟꯁ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯀꯝꯃꯟꯁꯇ 2022 Russian invasion of Ukraine ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯥꯎ-ꯏ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ꯫

ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Wikinews