Jump to content

꯲꯵꯳꯶

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯲꯰꯰꯰ ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯱ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯗꯤ ꯲꯵꯳꯷ ꯅꯤ꯫

ꯆꯩꯁꯤꯡꯂꯣꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯆꯩꯁꯤꯡꯂꯣꯟ ꯗ ꯌꯦꯡꯂꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯀꯥꯈꯟ ꯴ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯆꯩꯆꯠ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯄꯨꯋꯥꯂꯤ ꯒꯤ ꯆꯩꯆꯠ ꯑꯣꯢꯅ ꯌꯦꯡꯂꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯕꯤ.ꯁꯤ. ꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯤꯔꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦ.ꯗꯤ. ꯗꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. ꯱꯰꯰꯰
  2. ꯲꯰꯰꯰

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=꯲꯵꯳꯶&oldid=30157" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ