Jump to content

꯲꯶꯶꯰

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯲꯰꯰꯰ ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯱ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯗꯤ ꯲꯶꯶꯱ ꯅꯤ꯫

ꯆꯩꯁꯤꯡꯂꯣꯟ ꯗ ꯌꯦꯡꯂꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯀꯥꯈꯟ ꯴ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯄꯨꯋꯥꯂꯤ ꯒꯤ ꯆꯩꯆꯠ ꯑꯣꯢꯅ ꯌꯦꯡꯂꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯕꯤ.ꯁꯤ. ꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯤꯔꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦ.ꯗꯤ. ꯗꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯫

  1. ꯱꯰꯰꯰
  2. ꯲꯰꯰꯰
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=꯲꯶꯶꯰&oldid=30302" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ