ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯄꯨꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯄꯨꯟ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Chemical Bond) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯇꯝ, ꯑꯥꯌꯟ, ꯃꯣꯂꯤꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯐꯥꯖꯤꯟ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯂꯤꯄꯨꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]