ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯳꯳ ꯑꯦ.ꯗꯤ. ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯍꯥꯢꯕ ꯑꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯳꯳ ꯑꯦ.ꯗꯤ. ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯍꯥꯢꯕ ꯑꯃ ꯒ ꯲ ꯊꯣꯛꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯣꯜ ꯅꯩꯅꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯢꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯫