Jump to content

ꯁꯀꯨꯅꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁꯀꯨꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯒꯥꯟꯙꯥꯔ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯏꯄꯨꯡꯉꯣꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯒꯥꯟꯙꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯧꯄ꯭ꯋꯥꯅꯤ ꯫

ꯐꯥꯏꯜ:Shakuni consolating Duryodhana.jpg
ꯁꯀꯨꯅꯤ ꯑꯌꯦꯛꯄ ꯁꯛꯇꯝ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯁꯀꯨꯅꯤ&oldid=30093" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ