ꯁꯀꯨꯅꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯁꯀꯨꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯒꯥꯟꯙꯥꯔ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯏꯄꯨꯡꯉꯣꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯒꯥꯟꯙꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯧꯄ꯭ꯋꯥꯅꯤ ꯫

ꯁꯀꯨꯅꯤ ꯑꯌꯦꯛꯄ ꯁꯛꯇꯝ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯁꯀꯨꯅꯤ&oldid=30093" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ