ꯒꯥꯟꯙꯥꯔꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯐꯥꯏꯜ:Gandhari on throne.jpg

ꯒꯥꯟꯙꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠ ꯀꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯒꯥꯟꯙꯥꯔ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯏꯄꯦꯝꯃ ꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯙ꯭ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ ꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯒꯥꯟꯙꯥꯔꯤ&oldid=35363" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ