ꯁꯃꯣꯁꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁꯃꯣꯁꯥ (ꯁꯤꯡꯘꯥꯔꯥ) ꯑꯁꯤ ꯈꯥ ꯊꯪꯕ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯂꯨ, ꯇꯤꯜꯍꯧ, ꯍꯋꯥꯢ, ꯁꯥ-ꯌꯦꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯉꯧꯊꯣꯛ-ꯇꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯒ ꯌꯥꯟꯁꯤꯟꯂꯒ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ (ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ)ꯇꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯢꯔꯦ꯫

ꯃꯃꯤ ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯁꯃꯣꯁꯥ&oldid=39225" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ