ꯁꯇ꯭ꯌꯋꯇꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯁꯇ꯭ꯌꯋꯇꯤ (ꯁꯇ꯭ꯌꯕꯇꯤ, ꯁꯇ꯭ꯌꯚꯇꯤ) ꯑꯁꯤ ꯍꯁꯇꯤꯅꯥꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯥꯟꯇꯅꯨꯒꯤ ꯂꯩꯃꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯟꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯧꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯦꯟꯊꯧꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯁꯇ꯭ꯌꯋꯇꯤ&oldid=48052" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ