ꯁꯥꯟꯇꯅꯨ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁꯥꯟꯇꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯁꯇꯤꯅꯥꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯨꯔꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯥꯒꯩ (ꯂꯣꯢꯗꯥꯝ ꯊꯥꯒꯤ ꯁꯥꯒꯩ)ꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯟꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯧꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯨꯊꯧꯅꯤ ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯁꯥꯟꯇꯅꯨ&oldid=35529" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ