ꯁꯜꯐꯔ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁꯜꯐꯔ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: sulphur) ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯆꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯁꯜꯐꯔꯒꯤ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯱꯶ꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯑꯔꯨꯝꯕꯅ ꯳꯲.꯰꯶꯵u ꯅꯤ ꯫ S ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯁꯜꯐꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ S ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯅꯝꯕꯔ ꯱꯶ ꯂꯩ, ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯌꯅꯥ ꯂꯩ, ꯃꯜꯇꯤꯚꯦꯂꯦꯟꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯟ-ꯃꯦꯇꯥꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏ꯫ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯀꯟꯗꯤꯁꯅꯁꯤꯡꯗꯥ, ꯁꯂꯐꯔ ꯑꯦꯇꯣꯃꯁꯤꯡꯅꯥ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ S8ꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯁꯥꯏꯛꯂꯤꯛ ꯑꯣꯛꯇꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯣꯂꯤꯛꯌꯨꯂꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯃꯤ꯫ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯁꯂꯐꯔ ꯑꯁꯤ ꯔꯨꯝ ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔꯗꯥ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕꯥ ꯌꯦꯔꯨꯝ, ꯀ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇꯦꯂꯥꯏꯟ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯁꯂꯐꯔ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯃꯥꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯃꯆꯥꯛ ꯇꯔꯥꯅꯤꯄꯥꯂꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤꯗꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕꯥ ꯃꯆꯥꯛꯅꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯑꯁꯦꯡꯕꯥ, ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯐꯪꯂꯕꯁꯨ, ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯁꯂꯐꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯁꯂꯐꯥꯏꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯂꯐꯦꯠ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯣꯀꯏ꯫ ꯅꯦꯇꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯩꯕꯅꯥ, ꯁꯂꯐꯔ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯈꯉꯅꯔꯝꯃꯤ, ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯚꯥꯔꯠ, ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯒ꯭ꯔꯤꯁ, ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯏꯖꯤꯞꯇꯇꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯄꯅꯈꯤ꯫ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯍꯤꯠꯌꯗꯥ ꯁꯂꯐꯔ ꯑꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯃꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯍꯥꯌꯅꯥꯁꯨ ꯀꯧꯏ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯊꯗꯤ "ꯃꯩ ꯆꯥꯀꯄꯥ ꯁꯤꯜ" ꯍꯥꯌꯕꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯁꯂꯐꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯠꯔꯣꯂꯤꯌꯃꯗꯒꯤ ꯁꯂꯐꯔ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯄꯣꯠꯁꯀꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯀꯄꯒꯤ ꯕꯥꯏꯞꯔꯗꯛꯇ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄꯨꯊꯣꯀꯏ꯫ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕꯥ ꯂꯂꯣꯟ-ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯁꯂꯐꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯣꯁꯐꯦꯠ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯁꯂꯐ꯭ꯌꯨꯔꯤꯛ ꯑꯦꯁꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯀꯄꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯁꯂꯐꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯆ, ꯏꯅꯁꯦꯛꯇꯤꯁꯥꯏꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯉ꯭ꯒꯦꯜ ꯁꯥꯏꯗꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫ ꯁꯂꯐꯔ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯤꯛ-ꯃꯇꯥꯏ ꯂꯩ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯤꯛ-ꯃꯇꯥꯏ ꯂꯩꯕꯥ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ, ꯁ꯭ꯀꯨꯉ꯭ꯛ ꯁꯦꯟꯇ, ꯐꯠꯇꯕꯥ ꯁ꯭ꯕꯔ ꯍꯣꯅꯕꯥ, ꯒ꯭ꯔꯦꯄꯐ꯭ꯔꯨꯠ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯐꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯤꯀꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯣꯁꯂꯐꯔ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯑꯣꯏ꯫ ꯍꯥꯌꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯁꯂꯐꯥꯏꯗꯅꯥ ꯃꯍꯤꯛ ꯆꯦꯜꯂꯕꯥ ꯉꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯃꯍꯤꯛ ꯄꯤ꯫

ꯁꯂꯐꯔ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯥ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯥ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯣꯁꯂꯐꯔ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯦꯇꯜ ꯁꯂꯐꯥꯏꯗꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯑꯣꯏ꯫ ꯑꯦꯃꯤꯅꯣ ꯑꯦꯁꯤꯗꯁꯤꯡ (ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯅꯣꯖꯦꯅꯤꯛ ꯑꯅꯤ: ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯊꯤꯑꯣꯅꯤꯟ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯅꯟ-ꯀꯣꯗ ꯀꯌꯥ: ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯤꯟ, ꯇꯎꯔꯤꯟ, ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯥ) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯑꯅꯤ (ꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯏꯌꯥꯃꯤꯟ) ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯣꯁꯂꯐꯔ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯀꯣꯐꯦꯛꯇꯔ ꯀꯌꯥꯗꯥ ꯒ꯭ꯂꯨꯇꯥꯊꯤꯑꯣꯟ ꯌꯥꯑꯣꯅꯥ ꯁꯂꯐꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯏꯔꯟ–ꯁꯂꯐꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯅꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯑꯣꯏ꯫ ꯗꯤꯁꯂꯐꯥꯏꯗꯁꯤꯡ, ꯑꯦꯁ–ꯑꯦꯁ ꯕꯣꯟꯗꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯄꯥꯅꯒꯤ ꯈꯣꯡ, ꯈꯣꯡꯎꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯤꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ (ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯃꯔꯛꯇꯥ) ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯀꯦꯔꯥꯇꯤꯅꯒꯤ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯡꯊ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯅꯁꯣꯜꯌꯨꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯄꯤ꯫ ꯁꯂꯐꯔ ꯑꯁꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯐꯉ꯭ꯀꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕꯥ ꯖꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯃꯦꯛꯔꯣꯟꯌꯨꯠꯔꯤꯑꯦꯟꯇ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯥꯔꯒꯣꯟ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯁꯜꯐꯔ&oldid=51788" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ