ꯑꯥꯔꯒꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯥꯔꯒꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯆꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯑꯥꯔꯒꯣꯟꯒꯤ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯱꯸ꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯑꯔꯨꯝꯕꯅ ꯳꯹.꯹꯴꯸u ꯅꯤ ꯫ Ar ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯥꯔꯒꯣꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛꯅꯤ ꯫

ꯑꯥꯔꯒꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯑꯃꯅꯤ; ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ ꯑꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯅꯝꯕꯔ ꯱꯸ ꯂꯩ, ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯔꯤꯌꯗꯤꯛ ꯇꯦꯕꯂꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯱꯸ꯗꯥ ꯂꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯥꯔꯒꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯦꯇꯃꯣꯁ꯭ꯐꯤꯌꯔꯗꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯌꯥꯎꯕꯥ ꯑꯍꯨꯃꯁꯨꯕꯥ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯅꯤ, ꯃꯁꯤ 0.934% (9340 ppmv) ꯑꯣꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯦꯂꯗꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯌꯥꯎꯏ (ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯆꯥꯡꯆꯠꯇꯥ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯄꯤ.ꯄꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯚꯤ. 4000 ꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯈꯦꯠꯅꯩ), ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ (400 ppmv)ꯗꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ 23 ꯍꯦꯜꯂꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯤꯑꯣꯅꯗꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ 500 ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯌꯥꯎꯏ (18 ppmv)꯫ ꯑꯥꯔꯒꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯨꯁ꯭ꯇꯇꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯌꯥꯎꯕꯥ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯀ꯭ꯔꯨꯁ꯭ꯇꯀꯤ 0.00015% ꯌꯥꯎꯏ꯫

ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯦꯇꯃꯣꯁ꯭ꯐꯤꯌꯔꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯑꯥꯔꯒꯣꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯖꯦꯅꯤꯛ ꯑꯥꯔꯒꯣꯟ-꯴꯰ꯅꯤ, ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯨꯁ꯭ꯇꯇꯥ ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ-꯴꯰ꯒꯤ ꯁꯣꯀꯄꯗꯒꯤ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯖꯦꯅꯤꯛ ꯑꯥꯔꯒꯣꯟ-꯴꯰ꯅꯤ꯫ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯑꯥꯔꯒꯣꯟ-꯳꯶ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯥꯞꯅꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯥꯔꯒꯣꯟ ꯑꯥꯏꯁꯣꯇꯣꯄꯅꯤ, ꯃꯔꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯄꯔꯅꯣꯚꯥꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯜꯂꯔ ꯅ꯭ꯌꯨꯛꯂꯤꯑꯣꯁꯤꯟꯊꯦꯁꯤꯁꯅꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯄꯨꯊꯣꯀꯄꯅꯤ꯫

"ꯑꯥꯔꯒꯟ" ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯋꯥꯍꯩ ἀργόνꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯤꯕꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ἀργός ꯍꯥꯌꯕꯁꯤꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯠꯔꯤꯁꯟ ꯁꯤꯉ꯭ꯒꯨꯂꯥꯔ ꯃꯑꯣꯡꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯊꯗꯤ ‘ꯂꯦꯖꯤꯁ꯭ꯂꯦꯇꯤꯕ’ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ‘ꯏꯅꯑꯦꯛꯇꯤꯕ’ ꯍꯥꯌꯕꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯌꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯄꯥꯅꯒꯤ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯁꯦꯂꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯑꯣꯛꯇꯦꯠ (ꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯣꯟ ꯸) ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯥꯔꯒꯣꯅꯕꯨ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯃꯆꯥꯀꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯕꯣꯟꯗꯦꯡ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯔꯦꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯟꯇ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯜ ꯄꯣꯏꯟꯇ ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔ ꯸꯳.꯸꯰꯵꯸ ꯀꯦ ꯑꯁꯤ ꯱꯹꯹꯰ꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔ ꯁ꯭ꯀꯦꯂꯗꯥ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯡ ꯐꯤꯛꯁ ꯄꯣꯏꯟꯇ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯑꯥꯔꯒꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯤꯛꯌꯨꯏꯗ ꯑꯦꯌꯔꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯀꯆꯅꯦꯜ ꯗꯤꯁ꯭ꯇꯤꯂꯦꯁꯅꯅꯥ ꯏꯟꯗꯁ꯭ꯠꯔꯤꯑꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯧꯊꯣꯀꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯥ ꯋꯦꯜꯗꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯑꯋꯥꯡꯕꯥ ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁ꯭ꯠꯔꯤꯑꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯔꯤꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯗꯕꯥ ꯄꯣꯠꯁꯀꯁꯤꯡꯅꯥ ꯔꯤꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯏꯅꯔꯠ ꯁꯤꯜꯗꯤꯡ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ; ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ, ꯒ꯭ꯔꯦꯐꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯩ ꯆꯥꯀꯄꯥ ꯊꯤꯡꯅꯕꯥ ꯒ꯭ꯔꯦꯐꯥꯏꯠ ꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯤꯛ ꯐꯔꯅꯤꯆꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯥꯔꯒꯣꯟ ꯑꯦꯇꯃꯣꯁ꯭ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯃꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫ ꯃꯁꯤ ꯏꯅꯀꯦꯟꯗꯦꯁꯟ, ꯐ꯭ꯂꯨꯑꯣꯔꯁꯦꯟꯇ ꯂꯥꯏꯇꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ-ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯨꯕꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄꯥ ꯕ꯭ꯂꯨ-ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯂꯦꯖꯔ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯐ꯭ꯂꯨꯑꯣꯔꯁꯦꯟꯇ ꯒ꯭ꯂꯣ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯑꯥꯔꯒꯣꯟ&oldid=51796" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ