Jump to content

ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Potassium) ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯆꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝꯒꯤ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯱꯹ꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯑꯔꯨꯝꯕꯅ ꯳꯹.꯰꯹꯸꯳u ꯅꯤ ꯫ K ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝꯒꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛꯅꯤ ꯫

ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯑꯃꯅꯤ; ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯁꯤꯝꯕꯣꯜ K (ꯅꯤꯑꯣ-ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯀꯦꯂꯤꯌꯃꯗꯒꯤ) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯅꯝꯕꯔ ꯱꯹ ꯂꯩ, ꯃꯁꯤ ꯂꯨꯄꯥꯒꯤ ꯑꯉꯧꯕꯥ ꯙꯥꯇꯨ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯈꯣꯉꯎꯞ ꯑꯃꯅꯥ ꯐꯖꯅꯥ ꯀꯥꯄꯁꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯇꯔꯨ ꯇꯅꯥꯅꯕꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ ꯃꯦꯇꯂꯅꯥ ꯑꯦꯇꯃꯣꯁ꯭ꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯅꯒꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯔꯤꯑꯦꯛꯇ ꯇꯧꯗꯨꯅꯥ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯈꯔꯈꯛꯇꯗꯥ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤ ꯋꯥꯏꯠ ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ ꯄꯦꯔꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯁꯦꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯗꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕꯥ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯄꯣꯇꯥꯁꯇꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅꯥ ꯂꯧꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯔꯀꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯤꯔꯤꯌꯗꯤꯛ ꯇꯦꯕꯂꯗꯥ ꯄꯣꯇꯦꯁꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯂꯀꯥꯂꯤ ꯙꯥꯇꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯈꯣꯌ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯥꯅꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯣꯟ ꯁꯦꯂꯗꯥ ꯚꯂꯦꯟꯁ ꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯣꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯃꯛ ꯂꯩ, ꯃꯗꯨ ꯐꯖꯅꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅꯥ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯆꯥꯔꯖ ꯂꯩꯕꯥ ꯑꯥꯏꯑꯣꯟ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯝꯃꯤ (ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯑꯦꯅꯤꯌꯅꯁꯤꯡꯒꯥ ꯄꯨꯅꯁꯤꯟꯗꯨꯅꯥ ꯁꯣꯜꯇ ꯁꯦꯝꯃꯤ)꯫ ꯃꯍꯧꯁꯥꯗꯥ ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯏꯑꯣꯅꯤꯛ ꯁꯣꯜꯇ ꯈꯛꯇꯗꯥ ꯊꯣꯀꯏ꯫ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯀꯟꯅꯥ ꯔꯤꯑꯦꯛꯇ ꯇꯧꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯃꯩ ꯊꯥꯅꯕꯥ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯥ ꯍꯤꯠ ꯊꯣꯀꯍꯜꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯂꯥꯛ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯃꯩꯁꯥ ꯑꯃꯅꯥ ꯃꯩ ꯊꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗꯥ (ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯑꯔꯨꯝꯕꯥ 0.04% ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ ꯑꯣꯏ) ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯥꯏꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯏꯒ꯭ꯅꯤꯌꯁ ꯔꯣꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯇ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯑꯣꯔꯇꯣꯛꯂꯦꯖꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜ ꯀꯌꯥꯗꯥ ꯊꯣꯀꯏ꯫

ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯣꯗꯤꯌꯃꯒꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯥꯟꯅꯩ, ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯔꯤꯌꯗꯤꯛ ꯇꯦꯕꯂꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯱ꯗꯥ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯗꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯑꯥꯏꯑꯣꯅꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤ ꯂꯩ, ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯑꯦꯇꯣꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯉꯥꯏꯔꯕꯥ ꯃꯄꯥꯅꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯣꯟ ꯊꯥꯗꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯱꯷꯰꯲ꯗꯥ ꯃꯈꯣꯌ ꯑꯁꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯑꯦꯅꯤꯌꯅꯁꯤꯡꯒꯥ ꯄꯨꯅꯁꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯁꯣꯜꯇ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤꯈꯤ, ꯃꯁꯤ ꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯣꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯄꯣꯇꯦꯁꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ 1807ꯗꯥ ꯎꯠꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯄꯣꯇꯦꯁꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯏꯁꯣꯇꯣꯞ ꯑꯍꯨꯃꯅꯥ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯴꯰ ꯀꯦ ꯑꯁꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏ꯫ ꯴꯰ꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯏꯁꯁꯤꯡ꯫ ꯀꯦ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯇꯦꯁꯤꯌꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯥ ꯌꯥꯑꯣꯏ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯀꯆꯥꯡꯗꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯑꯥꯏꯁꯣꯇꯣꯄꯅꯤ꯫

ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ ꯑꯥꯏꯑꯣꯅꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕꯥ ꯁꯦꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ꯫ ꯅꯔꯚ ꯁꯦꯜ ꯃꯦꯝꯕ꯭ꯔꯦꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ ꯑꯥꯏꯑꯣꯅꯁꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯅꯔꯚ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ; ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ ꯋꯥꯠꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯅꯒꯠꯂꯀꯄꯅꯥ ꯑꯃꯃꯃꯅꯥ ꯍꯥꯔꯇꯀꯤ ꯔꯤꯗꯝ ꯑꯃꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯣꯀꯥꯔꯗꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯑꯦꯕꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅꯥ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯃꯅꯥ-ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯃꯒꯤ ꯑꯐꯕꯥ ꯗꯥꯏꯑꯦꯇꯔꯤ ꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯍꯀꯆꯥꯡꯅꯥ ꯗꯥꯏꯑꯦꯇꯔꯤ ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯃꯒꯤ ꯏꯅꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯖꯥꯗꯥ ꯔꯦꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁ ꯇꯧꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯁꯦꯔꯥꯝ ꯄꯣꯇꯦꯁꯤꯌꯃꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯜꯂꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯁꯦꯂꯁꯤꯡꯗꯥ ꯍꯣꯡꯗꯣꯀꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯤꯗꯅꯤꯅꯥ ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ ꯊꯥꯗꯣꯀꯄꯥ ꯍꯦꯅꯒꯠꯍꯜꯂꯤ꯫

ꯄꯣꯇꯦꯁꯤꯌꯃꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯥ ꯏꯟꯗꯁ꯭ꯠꯔꯤꯑꯦꯜ ꯑꯦꯞꯂꯤꯀꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟꯇꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯁꯣꯜꯌꯨꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕꯥ, ꯍꯥꯌꯕꯗꯤ ꯁꯣꯜꯇ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯥꯄꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫ ꯃꯍꯩ-ꯃꯔꯣꯡ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯄꯨꯊꯣꯀꯄꯅꯥ ꯂꯩꯃꯥꯌꯗꯥ ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯂꯧꯎ-ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯄꯨꯊꯣꯀꯄꯒꯤ ꯹꯵% ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫

ꯖꯦꯅꯣꯟ