Jump to content

ꯂꯩꯆꯥꯎꯔꯣꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯨꯟꯊꯣꯛꯂꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯆꯥꯎꯔꯣꯜ (ꯏꯪꯂꯤꯁ:Civilization) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯅꯥꯏꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯂꯛꯄ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯊꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯑꯂꯤꯄ ꯏꯖꯤꯞ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯑꯉꯟꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯝ ꯑꯃ ꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯧꯅꯩ ꯫
ꯑꯂꯤꯄ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯳꯵꯰꯰ ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯂꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫

"ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯝ" ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯉꯥꯛꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ, ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯅꯥꯏꯅꯥ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ, ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯍꯩꯕ, ꯑꯔꯤꯕ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯅꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯂꯩꯕ ꯑꯉꯟꯕ ꯁꯦꯟꯖꯦꯡ ꯃꯇꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅꯥ ꯆꯩꯍꯤ ꯶꯰꯰꯰ ꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯩꯆꯥꯎꯔꯣꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯔꯤ ꯫