ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯀꯨꯃꯥꯔꯤ ꯕꯤꯅꯣꯗꯤꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

"ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯀꯨꯃꯥꯔꯤ ꯕꯤꯅꯣꯗꯤꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ" ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯁꯦꯝ ꯋꯥꯔꯤ, ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯋꯥꯔꯤ, ꯐꯝꯄꯥꯛ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯏꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯀꯣꯜꯂꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯢ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]