ꯃꯣꯅꯣꯀꯣꯠ ꯃꯔꯨ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯃꯣꯅꯣꯀꯣꯠ ꯃꯔꯨ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Monocotyledonous seed) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯣꯠꯇꯜꯂꯤꯗꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯃꯛ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯦꯟꯗꯣꯁ꯭ꯄꯔꯃꯤꯛ ꯑꯣꯢꯒꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯎꯔꯩꯒꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯑꯦꯟꯗꯣꯁ꯭ꯄꯔꯃꯤꯛ ꯑꯣꯢꯗꯦ ꯫[꯱] Wheat close-up.JPG

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]