ꯃꯣꯅꯣꯀꯣꯠ ꯃꯔꯨ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯣꯅꯣꯀꯣꯠ ꯃꯔꯨ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Monocotyledonous seed) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯣꯠꯇꯜꯂꯤꯗꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯃꯛ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯦꯟꯗꯣꯁ꯭ꯄꯔꯃꯤꯛ ꯑꯣꯢꯒꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯎꯔꯩꯒꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯑꯦꯟꯗꯣꯁ꯭ꯄꯔꯃꯤꯛ ꯑꯣꯢꯗꯦ ꯫[꯱]

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]