Jump to content

ꯃꯣꯅꯣꯀꯣꯠ ꯃꯔꯨ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯣꯅꯣꯀꯣꯠ ꯃꯔꯨ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Monocotyledonous seed) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯣꯠꯇꯜꯂꯤꯗꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯃꯛ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯦꯟꯗꯣꯁ꯭ꯄꯔꯃꯤꯛ ꯑꯣꯢꯒꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯎꯔꯩꯒꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯑꯦꯟꯗꯣꯁ꯭ꯄꯔꯃꯤꯛ ꯑꯣꯢꯗꯦ ꯫[꯱]