ꯗꯥꯢꯀꯣꯠ ꯃꯔꯨ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯗꯥꯢꯀꯣꯠ ꯃꯔꯨ (Dicotyledonous seed) ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯠꯇꯜꯂꯤꯗꯟ ꯲ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯒꯤ ꯀꯨꯔꯥꯡꯕꯥꯟꯁꯤ ꯂꯩꯔꯣꯟ ꯲ ꯊꯣꯛꯢ, ꯇꯦꯁꯇꯥ (ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯪꯕ) ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯒꯃꯦꯟ (ꯃꯅꯨꯡ ꯊꯪꯕ)꯫[꯱]

ꯀꯌꯥꯠꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dicot