ꯃꯤꯗ-ꯑꯣꯇꯝ ꯐꯦꯁ꯭ꯇꯤꯕꯦꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯃꯤꯗ-ꯑꯣꯇꯝ ꯀꯨꯝꯍꯩ (ꯈꯥꯀꯤ ꯂꯣꯟ: 中秋節 / 中秋节), ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯐꯦꯁ꯭ꯇꯤꯕꯦꯜ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯃꯨꯅꯀꯦꯛ ꯐꯦꯁ꯭ꯇꯤꯕꯦꯜ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯈꯪꯅꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯀꯂꯆꯔꯗꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯥ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯖꯄꯥꯟ, ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ, ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯎꯊꯏꯁ꯭ꯠ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯂꯩꯕꯥꯀꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯁꯤꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯀꯨꯝꯃꯩꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏ ꯫

ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯩꯉꯥꯟ ꯊꯥꯟꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

Mid-Autumn Festival, Chinatown 32, 102006.JPG

ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯇꯥꯕꯥ ꯂꯦꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯄꯨꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯫

ꯃꯨꯟꯀꯦꯛ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯨꯟꯀꯦꯛ

ꯃꯨꯅꯀꯦꯛ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯀꯂꯆꯔꯗꯥ ꯒꯣꯜꯗ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯔꯤ ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅꯥ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯥ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯒꯣꯜꯗ ꯃꯨꯅꯀꯦꯀꯁꯤꯡ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯀꯏ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫