ꯄꯦꯒꯥꯁꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯄꯦꯒꯥꯁꯁ (ꯒ꯭ꯔꯤꯛ: Πήγασος, ꯄꯦꯒꯥꯁꯣꯁ; ꯂꯦꯇꯤꯟ: Pegasus, ꯄꯦꯒꯥꯁꯣꯁ) ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯥ ꯄꯥꯟꯕ ꯁꯒꯣꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯉꯧꯕ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯑꯣꯢꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯄꯦꯒꯥꯁꯣꯁ (ꯄꯦꯒꯥꯁꯁ) ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯂꯤꯝꯄꯤꯌꯥꯟ ꯂꯥꯢ ꯅꯨꯄꯥ ꯄꯣꯁꯥꯢꯗꯟꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯒꯣꯔꯒꯣꯟ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯤ ꯃꯦꯗꯨꯁꯥꯕꯨ ꯏꯆꯪ ꯊꯧꯔꯕ ꯄꯔꯁꯤꯌꯁꯅ ꯃꯉꯛ ꯀꯛꯂꯒ ꯍꯥꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯄꯦꯒꯥꯁꯁ&oldid=29651" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ