Jump to content

ꯌꯨꯅꯤꯀꯣꯔꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯌꯨꯅꯤꯀꯣꯔꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯢꯅ ꯊꯥꯖꯅꯕ ꯊꯥꯢꯅꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯥꯢꯅꯔꯛꯂꯕ ꯊꯋꯥꯢ ꯄꯥꯟꯕ ꯁꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯆꯤ ꯑꯇꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯃꯂꯥꯢꯄꯛ ꯇꯒꯤ ꯊꯤꯟꯗꯣꯔꯛꯏ ꯍꯥꯢꯅꯩ ꯫ ꯁꯥ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯁ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯈꯨꯟꯊꯣꯛꯂꯝ ꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯅꯝꯄꯥꯛ (ꯁꯤꯜ) ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯫