Jump to content

ꯆꯤꯡꯂꯥꯢ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯀꯪꯂꯥꯁꯥ ꯲ꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯤꯇꯝ ꯲ ꯀꯪꯂꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯤꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯫
ꯄꯥꯎꯂꯣ ꯎꯛꯀꯦꯜꯂꯣꯒꯤ "ꯆꯤꯡꯂꯥꯏ"

ꯆꯤꯡꯂꯥꯏ (ꯆꯤꯡꯂꯥꯢ)(ꯗ꯭ꯔꯦꯒꯟ) ꯑꯁꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯑꯁꯦꯝ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤꯅꯕꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯊꯋꯥꯢ ꯑꯄꯛꯃꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯈꯣꯢꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯊꯣꯛꯏ꯫ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ, ꯈꯥꯀꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ, ꯏꯌꯨꯔꯣꯞ, ꯈꯥ ꯊꯪꯕ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯂꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯢꯕ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯂꯧꯏ ꯫

ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ (ꯃꯃꯤꯁꯤꯡ)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯆꯤꯡꯂꯥꯢ&oldid=51206" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ