Jump to content

ꯈꯥꯃꯦꯟ ꯆꯠꯄ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯈꯥꯃꯦꯟ ꯆꯠꯄ ꯑꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ (ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ) ꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ (ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ) ꯀꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯐꯤꯌꯣꯡꯗ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯁꯦꯠꯅꯕ ꯐꯩꯖꯣꯝ (ꯐꯩꯆꯣꯝ) ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯈꯥꯃꯦꯟ ꯆꯠꯄ ꯐꯩꯆꯣꯝ ꯁꯦꯠꯄ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]