ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ:ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ/꯲꯰꯲꯳

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
FNF 2023 MNI LOGO.png
ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ ꯲꯰꯲꯳

ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ ꯲꯰꯲꯳ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯁꯤꯟꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯢꯅ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯃꯥꯔ꯭ꯆ ꯊꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯫ ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ (ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ)ꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯏꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯢꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯀꯃꯟꯁꯀꯤ Wiki Loves Folklore (WLF) ꯍꯥꯢꯕ ꯃꯃꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯑꯣꯢꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯏꯕꯤꯌꯨ ꯫ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯢꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯢꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯏꯒꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯥꯛ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯕ ꯍꯥꯢꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯫ ꯏꯪ. ꯀꯨꯝ ꯲꯰꯱꯹ ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥꯗ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ global wikilove movementꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯫

ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯒ ꯆꯨꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯣꯢꯒꯗꯕꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯣꯢꯔꯤꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ, ꯖꯒꯣꯢꯁꯤꯡ, ꯆꯤꯟꯆꯥꯛ, ꯊꯣꯡ ꯊꯥꯛꯄ, ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯂꯩꯇꯦꯡ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯤꯇꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯣꯢꯕ ꯌꯥꯢ ꯫

ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯥꯛ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯥꯛ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯕ, ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ, ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯥꯢꯕ ꯌꯥꯢ ꯫

ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ – ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗꯒꯤ, ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ, ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ, ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯖꯒꯣꯢꯁꯤꯡ, ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯏꯁꯩ, ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ, ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯃꯁꯥꯟꯅꯁꯤꯡ, ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯆꯥꯛꯆꯥ-ꯏꯊꯛꯁꯤꯡ, ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯡ, ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ, ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ, ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯁꯤꯟꯂꯣꯟꯁꯤꯡ, ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯁꯤꯡ, ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ, ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫

ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ – ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯨꯅꯨꯡꯂꯣꯟ, ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯗ (ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯁꯤꯟꯂꯣꯢꯁꯤꯡ, ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯖꯒꯣꯢ ꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡ, ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤꯁꯤꯡ, ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯁꯩꯁꯛ-ꯁꯩꯂꯣꯢꯁꯤꯡ, ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯁꯥꯟꯅꯂꯣꯢꯁꯤꯡ, ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ, ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ, ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯤ ꯇꯥꯟꯕ, ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ)ꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯢꯕ ꯃꯤꯁꯛꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫

꯱ ꯐꯦꯕ꯭ꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯳ ꯰꯰:꯰꯱ UTC — ꯳꯱ ꯃꯥꯔ꯭ꯆ ꯲꯰꯲꯳ ꯱꯱:꯵꯹ UTC

ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯢꯕ ꯂꯃꯥꯢꯗ ꯄꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯉꯥꯛꯄ ꯑꯣꯢꯒꯗꯕꯅꯤ:

 • ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯕꯥꯢꯠ ꯳꯰꯰ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯍꯩ ꯳꯰꯰ ꯁꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯫
 • ꯄꯥꯛꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅꯗꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯕꯥꯢꯠ ꯳꯰꯰꯰ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯍꯩ ꯳꯰꯰ ꯍꯦꯟꯒꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯫
 • ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯆꯤꯟꯅ ꯂꯣꯟ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯑꯣꯢꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯫
 • ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯱ ꯐꯦꯕ꯭ꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯳ ꯰꯰:꯰꯱ UTC — ꯳꯱ ꯃꯥꯔ꯭ꯆ ꯲꯰꯲꯳ ꯱꯱:꯵꯹ UTC ꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯣꯢꯒꯗꯕꯅꯤ ꯫
 • ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯥꯛ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯢꯒꯗꯕꯅꯤ ꯫
 • ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯄꯤꯔꯥꯢꯠ, ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯢ ꯑꯣꯢꯕ ꯑꯣꯢꯗꯕ, ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯛꯄ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯕ ꯇꯥꯗꯕꯗ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯫
 • ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ (ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ/ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ)ꯗ ꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯫

ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ {{FNF2023}} ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ ꯫

ꯃꯅꯥ ꯃꯊꯨꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯁꯤꯡ (ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡꯁꯤꯡ)ꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯊꯨꯝꯁꯤꯡ:

 • ꯱ꯟꯕ ꯃꯅꯥ: ꯳꯰꯰ USD
 • ꯲ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯥ: ꯲꯰꯰ USD
 • ꯳ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯥ: ꯱꯰꯰ USD
 • ꯊꯦꯝꯖꯤꯟꯕ ꯑꯣꯢꯅ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯱꯵: ꯱꯰ USD ꯑꯃꯃꯝ
 • ꯂꯣꯟ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯋꯤꯀꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤꯁꯨ ꯃꯅꯥ ꯃꯊꯨꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯫ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯃꯥꯢꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯫

ꯁꯤꯟ ꯂꯥꯡꯕ ꯃꯤꯁꯛ/ꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯒꯧꯇꯝꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ (وسيم) (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ) ꯱꯳:꯰꯸, ꯳꯰ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯳ (IST)Reply[ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕ]

ꯋꯥꯌꯦꯜꯂꯣꯢ(ꯁꯤꯡ)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ ꯫#{{User|ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯃꯤꯡ}}

ꯋꯥꯌꯦꯜꯂꯣꯢꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯔꯦꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯋꯥꯌꯦꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯫

 1. ꯒꯧꯇꯝꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ (وسيم) (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ) ꯱꯳:꯰꯹, ꯳꯰ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯳ (IST)Reply[ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕ]

ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯗꯕ ꯃꯤꯁꯛ(ꯁꯤꯡ)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ ꯫#{{User|ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯃꯤꯡ}}

 1. ꯒꯧꯇꯝꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ (وسيم) (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ) ꯱꯳:꯰꯹, ꯳꯰ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯳ (IST)Reply[ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕ]

ꯁꯦꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯂꯃꯥꯢꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯦꯇꯥꯋꯤꯀꯤꯗ ꯁꯦꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯂꯃꯥꯢꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯈꯔꯗ ꯂꯩ, ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ : [꯱]

ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯦꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯂꯃꯥꯢꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯨ:

ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ/ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯝꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ/ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯋꯦꯕꯁꯥꯢꯠꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ, ꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯨ:

 • [ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯍꯥꯞꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯢꯅꯤꯡꯕ ꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯨ]