Jump to content

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ:ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ/꯲꯰꯲꯳

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ ꯲꯰꯲꯳

ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ ꯲꯰꯲꯳ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯁꯤꯟꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯢꯅ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯃꯥꯔ꯭ꯆ ꯊꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯫ ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ (ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ)ꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯏꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯢꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯀꯃꯟꯁꯀꯤ Wiki Loves Folklore (WLF) ꯍꯥꯢꯕ ꯃꯃꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯑꯣꯢꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯏꯕꯤꯌꯨ ꯫ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯢꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯢꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯏꯒꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯥꯛ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯕ ꯍꯥꯢꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯫ ꯏꯪ. ꯀꯨꯝ ꯲꯰꯱꯹ ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥꯗ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ global wikilove movementꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯫

ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯒ ꯆꯨꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯣꯢꯒꯗꯕꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯣꯢꯔꯤꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ, ꯖꯒꯣꯢꯁꯤꯡ, ꯆꯤꯟꯆꯥꯛ, ꯊꯣꯡ ꯊꯥꯛꯄ, ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯂꯩꯇꯦꯡ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯤꯇꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯣꯢꯕ ꯌꯥꯢ ꯫

ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯥꯛ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯥꯛ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯕ, ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ, ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯥꯢꯕ ꯌꯥꯢ ꯫

ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟ – ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗꯒꯤ, ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ, ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ, ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯖꯒꯣꯢꯁꯤꯡ, ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯏꯁꯩ, ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ, ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯃꯁꯥꯟꯅꯁꯤꯡ, ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯆꯥꯛꯆꯥ-ꯏꯊꯛꯁꯤꯡ, ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯐꯤꯖꯦꯠꯁꯤꯡ, ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ, ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ, ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯁꯤꯟꯂꯣꯟꯁꯤꯡ, ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯁꯤꯡ, ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ, ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫

ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ – ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯨꯅꯨꯡꯂꯣꯟ, ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯗ (ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯁꯤꯟꯂꯣꯢꯁꯤꯡ, ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯖꯒꯣꯢ ꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡ, ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤꯁꯤꯡ, ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯁꯩꯁꯛ-ꯁꯩꯂꯣꯢꯁꯤꯡ, ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯁꯥꯟꯅꯂꯣꯢꯁꯤꯡ, ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ, ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ, ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕꯤ ꯇꯥꯟꯕ, ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ)ꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯢꯕ ꯃꯤꯁꯛꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫

꯱ ꯐꯦꯕ꯭ꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯳ ꯰꯰:꯰꯱ UTC — ꯳꯱ ꯃꯥꯔ꯭ꯆ ꯲꯰꯲꯳ ꯱꯱:꯵꯹ UTC

ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯢꯕ ꯂꯃꯥꯢꯗ ꯄꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯉꯥꯛꯄ ꯑꯣꯢꯒꯗꯕꯅꯤ:

 • ꯑꯅꯧꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯕꯥꯢꯠ ꯳꯰꯰ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯍꯩ ꯳꯰꯰ ꯁꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯫
 • ꯄꯥꯛꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅꯗꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯕꯥꯢꯠ ꯳꯰꯰꯰ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯍꯩ ꯳꯰꯰ ꯍꯦꯟꯒꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯫
 • ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯆꯤꯟꯅ ꯂꯣꯟ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯑꯣꯢꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯫
 • ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯱ ꯐꯦꯕ꯭ꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯳ ꯰꯰:꯰꯱ UTC — ꯳꯱ ꯃꯥꯔ꯭ꯆ ꯲꯰꯲꯳ ꯱꯱:꯵꯹ UTC ꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯣꯢꯒꯗꯕꯅꯤ ꯫
 • ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯥꯛ ꯃꯥꯟꯅꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯨꯡ ꯆꯠꯅꯂꯣꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯢꯒꯗꯕꯅꯤ ꯫
 • ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯄꯤꯔꯥꯢꯠ, ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯢ ꯑꯣꯢꯕ ꯑꯣꯢꯗꯕ, ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯛꯄ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯕ ꯇꯥꯗꯕꯗ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯫
 • ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ (ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ/ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ)ꯗ ꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯫

ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ {{FNF2023}} ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ ꯫

ꯃꯅꯥ ꯃꯊꯨꯝꯁꯤꯡ

[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯁꯤꯡ (ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡꯁꯤꯡ)ꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯊꯨꯝꯁꯤꯡ:

 • ꯱ꯟꯕ ꯃꯅꯥ: ꯳꯰꯰ USD
 • ꯲ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯥ: ꯲꯰꯰ USD
 • ꯳ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯥ: ꯱꯰꯰ USD
 • ꯊꯦꯝꯖꯤꯟꯕ ꯑꯣꯢꯅ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯱꯵: ꯱꯰ USD ꯑꯃꯃꯝ
 • ꯂꯣꯟ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯋꯤꯀꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤꯁꯨ ꯃꯅꯥ ꯃꯊꯨꯝꯁꯤꯡ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯫ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯃꯥꯢꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯫

ꯁꯤꯟ ꯂꯥꯡꯕ ꯃꯤꯁꯛ/ꯁꯤꯡ

[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]
 1. ꯒꯧꯇꯝꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ (وسيم) (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ) ꯱꯳:꯰꯸, ꯳꯰ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯳ (IST)[ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕ]

ꯋꯥꯌꯦꯜꯂꯣꯢ(ꯁꯤꯡ)

[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ ꯫#{{User|ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯃꯤꯡ}}

ꯋꯥꯌꯦꯜꯂꯣꯢꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯔꯦꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯋꯥꯌꯦꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯫

 1. ꯒꯧꯇꯝꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ (وسيم) (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ) ꯱꯳:꯰꯹, ꯳꯰ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯳ (IST)[ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕ]

ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯗꯕ ꯃꯤꯁꯛ(ꯁꯤꯡ)

[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ ꯫#{{User|ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯃꯤꯡ}}

 1. ꯒꯧꯇꯝꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ (وسيم) (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ) ꯱꯳:꯰꯹, ꯳꯰ ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯲꯰꯲꯳ (IST)[ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕ]

ꯁꯦꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯂꯃꯥꯢꯁꯤꯡ

[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯦꯇꯥꯋꯤꯀꯤꯗ ꯁꯦꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯂꯃꯥꯢꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯈꯔꯗ ꯂꯩ, ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ : [১]

ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯦꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯂꯃꯥꯢꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯨ:

ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ/ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ

[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯝꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ/ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯋꯦꯕꯁꯥꯢꯠꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ, ꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯨ:

 • [ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯍꯥꯞꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯢꯅꯤꯡꯕ ꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯨ]