ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ:ꯋꯤꯀꯤꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯈꯥ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ/꯲꯰꯲꯱

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯋꯤꯀꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ:ꯋꯤꯀꯤꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯈꯥ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯲꯰꯲꯱ ꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ! ꯃꯁꯤꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯊꯧꯅꯥ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯀꯌꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠ-ꯁꯥꯒꯠꯀꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥ ꯲꯰꯲꯱ ꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯈꯟꯅꯕꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯢꯅ ꯅꯨꯄꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯀꯌꯥ ꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯢꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯁꯝꯖꯤꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯂꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯢ ꯑꯣꯢꯅꯤꯡꯂꯕꯗꯤ, ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯅꯃꯤꯡ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯨ꯫

ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯒꯤ ꯗꯃꯛ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯣꯢ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯈꯥ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯈꯥ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯢꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯐꯥꯎꯟꯇꯦꯟ ꯂꯃꯥꯢ ꯑꯁꯤ ꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯢꯕ ꯂꯪꯗꯥꯢ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ꯫

ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯢꯁꯤꯡꯅ ꯲꯰꯲꯱ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥ ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯤ꯫

ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯣꯢ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. Haoreima (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ) ꯱꯹:꯵꯸, ꯱꯲ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯲꯰꯲꯱ (IST)[ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕ]

ꯋꯥꯌꯦꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯢꯁꯤꯡ (ꯖꯨꯔꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯅꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯔꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ # ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯨ꯫

ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯃꯤꯑꯣꯢꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯅꯃꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯔꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ # ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯨ꯫

ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯄꯨꯡꯑꯣꯢꯕ ꯂꯃꯥꯢ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯄ ꯑꯣꯢꯒꯗꯕꯅꯤ:

 • ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯕꯥꯢꯠ ꯳꯰꯰꯰ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯍꯩ ꯳꯰꯰ ꯁꯨꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
 • ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯆꯤꯟꯅ ꯂꯣꯟ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯑꯣꯢꯔꯣꯢꯗꯕꯅꯤ꯫
 • ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯆꯩꯆꯠ ꯱ ꯗꯒꯤꯅ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯆꯩꯆꯠ ꯳꯰ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯣꯢꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
 • ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯑꯣꯢꯔꯣꯢꯗꯕꯅꯤ ꯫
 • ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯈꯥ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ, ꯐꯦꯃꯤꯅꯤꯖꯝ (ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ), ꯑꯃꯗꯤ LGBTQ ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯢꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
 • ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯄꯤꯔꯥꯢꯠ, ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯕ ꯌꯥꯕ (ꯅꯣꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ), ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯗ ꯅꯥꯇꯩ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯣꯢꯔꯣꯢꯗꯕꯅꯤ꯫
 • ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯗ ꯏꯕ ꯑꯣꯢꯒꯗꯕꯅꯤ꯫

ꯆꯥꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ {{WLW2021}} ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯐꯝ ꯂꯃꯥꯢꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ꯫


ꯂꯣꯟ ꯂꯣꯟ ꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ:

 • ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯌꯦꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯢꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯁꯛꯈꯪ-ꯆꯦ (ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ)
 • ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯴ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯢꯁꯤꯡ ꯒꯤ ꯊꯋꯥꯟꯃꯤꯆꯥꯛ ꯃꯅꯥ (ꯕꯥꯔꯟꯁ꯭ꯇꯥꯔ)
 • ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯃꯤꯑꯣꯢꯁꯤꯡ ꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯄꯣꯠꯁꯤꯡ
  • ꯱ꯟꯕ ꯃꯅꯥ: $꯱꯲ USD
  • ꯲ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯥ: $꯱꯰ USD
  • ꯳ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯥ: $꯰꯸ USD

ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯄꯨꯜꯂꯞꯀꯤ ꯑꯣꯢꯕ ꯋꯥꯐꯝ

ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯢꯅ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯤꯑꯣꯢꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ (ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯪꯗꯥꯢꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ):

  • ꯱ꯟꯕ ꯃꯅꯥ: $꯲꯵꯰ USD
  • ꯲ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯥ: $꯱꯵꯰ USD
  • ꯳ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯥ: $꯱꯰꯰ USD