ꯋꯦꯜꯁ (ꯂꯩꯄꯥꯛ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯋꯦꯜꯁ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯢꯇꯦꯗ ꯀꯤꯡꯗꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯴ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯦꯜꯁ ꯂꯣꯟ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯢꯅ ꯉꯥꯡꯏ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]