ꯌꯨꯅꯥꯢꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟ꯭ꯁꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯌꯨꯅꯥꯢꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟ꯭ꯁꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤ (ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁꯀꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔ ꯑꯣꯟ ꯗꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯖꯦꯅꯁ ꯄꯤꯄꯂꯁ) ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯟ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯤ ꯲꯰꯰꯱ꯒꯤ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁꯅꯥ ꯈꯅꯒꯠꯂꯕꯥ ꯑꯈꯟꯅꯕꯥ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ꯫ꯖꯣꯁꯦꯐ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯁꯀꯣ ꯀꯥꯂꯤ ꯇ꯭ꯖꯥꯌꯅꯥ ꯲꯰꯲꯰ꯗꯥ ꯄꯣꯁ꯭ꯠ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯍꯥꯄꯈꯤ, ꯲꯰꯱꯴ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅꯥ ꯄꯣꯁ꯭ꯠ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯂꯩꯔꯝꯕꯥ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥ ꯇꯥꯎꯂꯤ-ꯀꯣꯔꯄꯨꯖꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅꯥ, ꯖꯦꯝꯁ ꯑꯅꯥꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯫[꯱][꯲][꯳][꯴]

ꯐꯝꯊꯣꯟ ꯐꯪꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯔꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯋꯥꯐꯝ
ꯆꯩꯆꯠꯁꯤꯡ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯡ ꯂꯩꯄꯥꯛ
2020- José Francisco Calí Tzay ꯃꯥꯌꯥ Kaqchikel[꯵], ꯒ꯭ꯋꯥꯇꯦꯃꯥꯂꯥ
2014-2020 Victoria Tauli-Corpuz Kankanaey Igorot, ꯐꯤꯂꯤꯄꯤꯟꯁ
2008-2014 James Anaya ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ
2001-2008 Rodolfo Stavenhagen ꯖꯔꯃꯅꯤꯗ ꯄꯣꯛꯄ ꯃꯦꯛꯁꯤꯀꯣ ꯃꯆꯥ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯌꯦꯡꯐꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]