Jump to content

ꯌꯨꯔꯥꯅꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯌꯨꯔꯥꯅꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯧꯔꯥꯅꯣꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯌꯨꯔꯥꯅꯁꯀꯤ ꯇꯨꯔꯨꯝ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯁꯦꯇꯔꯟꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯫

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯌꯨꯔꯥꯅꯁ&oldid=28458" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ