Jump to content

ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯐꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯀꯣꯔꯣꯟ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯗꯗꯥ ꯑꯥꯏ.ꯁꯤ.ꯁꯤ.ꯑꯦ.ꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯃꯁꯤꯡ ꯈꯟꯅ-ꯅꯩꯅꯕꯥ — ꯄꯥꯂꯥꯋꯥꯟ (ꯐꯤꯂꯤꯄꯤꯟꯁ)ꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯦꯅꯁ ꯄꯤꯄꯂꯁ (ꯇꯥꯒꯕꯅꯋꯥ)ꯒꯤ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ, ꯑꯦꯟꯁꯦꯁ꯭ꯠꯔꯦꯜ ꯗꯣꯃꯦꯟ (ꯇꯦꯔꯦꯁ꯭ꯠꯔꯤꯌꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯔꯤꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ) ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯥ ꯁꯀꯈꯉꯂꯕꯥ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯑꯥꯏ.ꯁꯤ.ꯁꯤ.ꯑꯦ.ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯃꯅꯤ
ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯥ ꯀꯣꯁ꯭ꯇꯥ ꯔꯤꯀꯥꯗ ꯑꯥꯏ.ꯁꯤ.ꯁꯤ.ꯑꯦ.ꯗꯥ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯁ꯭ꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯌꯨꯖ ꯏꯟꯇꯔꯞꯔꯥꯏꯖ ꯑꯃꯥ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤ꯫

ꯏꯟꯗꯤꯖꯦꯅꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯀꯟꯖꯔꯕꯦꯁꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡ (ICCAs), ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯏꯟꯗꯤꯖꯦꯅꯁ ꯄꯤꯄꯂꯁ’ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯀꯟꯖꯥꯔꯚ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ, ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯂꯆꯔꯦꯜ ꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯇꯤ ꯀꯟꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅꯥ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯐꯂꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯥ ꯏꯟꯗꯤꯖꯦꯅꯁ ꯄꯤꯄꯂꯁ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅꯥ ꯗꯦ ꯐꯦꯛꯇꯣ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯦꯃꯗꯣꯛ-ꯁꯦꯃꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯑꯥꯏ.ꯁꯤ.ꯁꯤ.ꯑꯦ.ꯁꯤꯡꯗꯥ, ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁ꯭ꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯁꯤꯡ (ꯃꯈꯣꯌ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯔꯤꯕꯥ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ) ꯑꯃꯁꯨꯡ/ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯥ ꯆꯠꯊꯕꯥ, ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯍꯤꯡꯒꯠꯍꯅꯕꯥ, ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯁꯤꯡ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗꯥ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯂꯆꯔꯦꯜ ꯚꯦꯜꯌꯨꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛ-ꯁꯦꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯁꯦꯃꯒꯠꯄꯗꯥ ꯃꯥꯌ ꯄꯥꯀꯏ꯫ ꯑꯥꯏ.ꯁꯤ.ꯁꯤ.ꯑꯦ.ꯁꯤꯡ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯏꯅꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯁ ꯂꯩꯕꯥ ꯔꯤꯃꯣꯠ ꯏꯀꯣꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯈꯔꯅꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯀꯄꯅꯥ ꯀꯟꯅꯥ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯂꯃꯗꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯒ꯭ꯅꯤꯠꯌꯨꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ ꯑꯥꯏ.ꯁꯤ.ꯁꯤ.ꯑꯦ.ꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ “ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ” ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯑꯥꯏ.ꯌꯨ.ꯁꯤ.ꯑꯦꯟ.ꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯥ ꯆꯨꯅꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯌꯥꯑꯣꯗꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ, ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ, ꯃꯈꯣꯌ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯏ.ꯌꯨ.ꯁꯤ.ꯑꯦꯟ.ꯅꯥ ꯉꯥꯀꯊꯣꯛꯂꯕꯥ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫[꯱][꯲][꯳][꯴][꯵][꯶]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. Kothari, A. 'Community Conserved Areas', Protected Areas Programme: Parks Magazine Vol. 16, No. 1 (Cambridge, IUCN, 2006)
  2. Archive copy. Archived from the original on 2013-11-28 ꯫ Retrieved on 2022-05-15
  3. Archive copy. Archived from the original on 2022-01-22 ꯫ Retrieved on 2022-05-15
  4. http://www.biodiversitya-z.org/areas/19/
  5. https://web.archive.org/web/20111220213547/http://www.unep-wcmc.org/indigenous-and-community-conserved-areas_263.html
  6. http://www.iccaforum.org/