Jump to content

ꯀꯣꯁ꯭ꯇꯥ ꯔꯤꯀꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯀꯣꯁꯇꯥ ꯔꯤꯀꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯵꯱,꯱꯰꯰ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯲꯰ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯵꯰,꯹꯴,꯱꯱꯸ ꯅꯤ ꯫ ꯁꯥꯟ ꯖꯣꯁꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯅꯤ ꯫ ꯀꯣꯁꯇꯥ ꯔꯤꯀꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯛꯈꯪꯂꯕ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯱ꯁꯨꯡ ꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯅꯤꯁ ꯂꯣꯟ, ꯃꯦꯀꯥꯇꯦꯜꯌꯨ ꯂꯣꯟ, ꯕ꯭ꯔꯤꯕꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯇꯣꯏꯁ ꯂꯣꯟꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯌꯦꯛꯇꯤ ꯀꯣꯁꯇꯥꯔꯤꯀꯥꯟ ꯀꯣꯂꯣꯟꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯱꯸꯵꯰ ꯃꯦ ꯱꯰ ꯗ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇꯒꯤ ꯐꯪꯈꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯣꯁꯇꯥꯔꯤꯀꯥꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯫