ꯎꯆꯦꯛ ꯂꯥꯡꯃꯩꯇꯣꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(ꯎꯆꯦꯛ ꯂꯥꯡꯃꯩꯗꯣꯡ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)
ꯎꯆꯦꯛ ꯂꯥꯡꯃꯩꯗꯣꯡ
ꯎꯆꯦꯛ ꯂꯥꯡꯃꯩꯗꯣꯡ
ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯋꯥꯔꯤ
ꯃꯃꯤꯡ ꯎꯆꯦꯛ ꯂꯥꯡꯃꯩꯗꯣꯡ
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯦꯛꯂꯥ ꯂꯥꯡꯃꯩꯇꯣꯡ
ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ
Aarne-Thompson Grouping:ꯅꯠꯇꯦ ꯫
ꯂꯤꯅ-ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ (ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ)
ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ
ꯃꯐꯝ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ (ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ)
ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯟꯗ꯭ꯔꯦꯝꯕꯤ ꯆꯩꯁ꯭ꯔꯥ

ꯎꯆꯦꯛ ꯂꯥꯡꯃꯩꯗꯣꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯦꯛꯂꯥ ꯂꯥꯡꯃꯩꯇꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ (ꯑꯂꯤꯄ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ) ꯀꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯡꯒꯥꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱][꯲] ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯛꯇꯕꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯇꯣꯝꯕꯤꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯣꯠꯄꯗꯒꯤ ꯈꯥꯡ ꯂꯥꯛ ꯉꯝꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯡꯃꯩꯇꯣꯡ (ꯎꯆꯦꯛ) (ꯍꯣꯔꯟꯕꯤꯜ) ꯑꯣꯟꯈꯤ ꯍꯥꯢꯅ ꯊꯥꯖꯅꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯍꯌꯥꯢꯅꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯢꯕꯅꯤ ꯫[꯱][꯲][꯳][꯴]

ꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯥ ꯂꯂꯣꯟ-ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯥ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯕꯨ ꯅꯣꯡꯗꯥꯡꯅꯨ ꯀꯧꯏ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯥ ꯃꯃꯥ ꯃꯥꯉꯈꯤꯕꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯃꯄꯥꯅꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯂꯨꯍꯣꯡꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯆꯥꯎꯔꯀꯄꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯃꯃꯥ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯂꯨꯅꯥ ꯂꯧꯕꯥ ꯍꯧꯔꯀꯈꯤ꯫ ꯃꯄꯥꯅꯥ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯎꯔꯒꯥ ꯃꯃꯥꯅꯥ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯏꯀꯥꯏꯕꯥ ꯄꯣꯀꯍꯅꯈꯤ꯫

ꯃꯄꯥꯅꯥ ꯑꯀꯣꯌꯕꯗꯥ ꯂꯩꯇꯕꯥ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗꯥ, ꯃꯃꯥ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨꯁꯨ ꯂꯥꯟꯅꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯏ꯫

ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯁꯨꯇꯤ ꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯥ ꯁꯨꯇꯤ ꯈꯔꯥ ꯎꯔꯦ꯫ ꯃꯈꯣꯌꯕꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯆꯠꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯅꯥ ꯊꯣꯔꯛꯇꯨꯅꯥ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯂꯥꯟꯗꯥꯕꯥ ꯍꯧꯔꯀꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯅꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯃꯥ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯂꯥꯟꯅꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯈꯤꯕꯥ ꯃꯃꯥꯕꯨꯁꯨ ꯂꯥꯟꯅꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯈꯤ꯫

ꯃꯍꯥꯛ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯕꯥ ꯐꯥꯑꯣꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯈꯤꯕꯥ ꯃꯃꯥꯕꯨꯁꯨ ꯂꯥꯟꯅꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯈꯤꯕꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯥ ꯐꯥꯑꯣꯈꯤ꯫

ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯗꯥ ꯌꯨꯃꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕꯥ ꯍꯧꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯣꯡꯗꯉ꯭ꯒꯨꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯆꯥꯕꯥ ꯂꯦꯄꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯥꯟꯗꯥ ꯊꯣꯀꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯅꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯕꯥ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯉꯃꯗꯦ ꯍꯥꯌꯕꯥ ꯈꯉꯈꯤ꯫

ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗꯥ ꯆꯦꯟꯊꯔꯀꯄꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯈꯔꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯋꯥꯏ-ꯆꯦꯡꯋꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯔ ꯈꯛꯇꯅꯤ꯫ ꯃꯄꯥꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯋꯥꯅꯥ ꯊꯣꯀꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯃꯥꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅꯥ ꯂꯃꯖꯤꯡꯕꯤꯕꯥ ꯍꯧꯔꯀꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅꯥ, ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯑꯀꯣꯌꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯅꯣꯡꯗꯥꯡꯒꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯐꯕꯥ ꯑꯣꯏꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯆꯠꯈꯤꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯔꯨꯇꯤꯟ ꯑꯗꯨ ꯇꯨꯡ ꯏꯟꯗꯨꯅꯥ ꯆꯠꯂꯤ꯫ ꯅꯣꯡꯗꯥꯡꯒꯨꯅꯥ ꯃꯄꯥ ꯂꯩꯇꯕꯗꯥ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯔꯃꯗꯦ꯫

ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯗꯥ ꯅꯣꯡꯗꯥꯡꯅꯨꯒꯤ ꯃꯔꯨꯄꯁꯤꯡꯅꯥ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯂꯟꯆ ꯑꯃꯗꯥ ꯀꯧꯅꯕꯥ ꯂꯥꯀꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯏꯅꯚꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯊꯨꯅꯥ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯄꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯥ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯂꯥꯛꯅꯕꯥ ꯍꯥꯌꯔꯀꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯈꯤ꯫ ꯃꯃꯥ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯇꯥꯗꯨꯅꯥ ꯃꯁꯥꯃꯀꯄꯨ ꯍꯥꯌꯔꯀꯏ, "ꯅꯉꯅꯥ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅꯥ ꯆꯠꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤ? ꯑꯩꯅꯥ ꯇꯧꯕꯥ ꯉꯝꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅꯥ ꯅꯉꯣꯟꯗꯥ ꯇꯥꯀꯄꯤꯒꯅꯤ꯫"

ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯃꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯥ ꯃꯃꯥꯅꯥ ꯄꯣꯠꯆꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯥ ꯖꯨꯋꯦꯂꯔꯤ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯄꯦꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅꯥ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯌꯨꯃꯗꯥ ꯈꯉꯍꯟꯗꯅꯥ ꯆꯠꯈꯤ꯫ ꯅꯣꯡꯗꯥꯡꯅꯨꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯕꯨ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯍꯜꯂꯀꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯄꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯌꯦꯡꯅꯕꯥ ꯂꯥꯀꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯗꯨ ꯎꯔꯒꯥ, ꯍꯜꯂꯀꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯗꯨꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯂꯥꯀꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯥ ꯆꯥꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯥ ꯂꯦꯅꯈꯤ꯫

ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗꯥ ꯃꯃꯥꯅꯥ ꯍꯜꯂꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯆꯥꯛꯂꯦꯟ ꯁꯦꯝꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯍꯪꯈꯤ꯫ ꯃꯃꯥꯅꯥ ꯍꯥꯌꯔꯀꯏ, "ꯅꯍꯥꯛꯅꯥ ꯇꯧꯕꯥ ꯄꯥꯝꯕꯥ ꯑꯗꯨ ꯇꯧ꯫ ꯑꯩꯅꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯃꯗꯥ ꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ꯫" ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯌꯔꯀꯏ, "ꯅꯉꯅꯥ ꯍꯜꯂꯀꯄꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ?" ꯃꯃꯥꯅꯥ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯔꯀꯈꯤ, "ꯅꯉꯅꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯃꯗꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯥꯡꯇꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ꯫ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯨꯝꯅꯥ ꯃꯄꯥꯒꯨꯝꯅꯥ꯫" ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯈꯤ꯫

ꯑꯔꯨꯕꯥ ꯊꯝꯃꯣꯌꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯂꯥꯌꯔꯕꯥ ꯅꯣꯡꯗꯥꯡꯅꯨꯅꯥ ꯃꯌꯨꯃꯗꯥ ꯍꯜꯂꯀꯄꯥ ꯎꯆꯦꯀꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯋꯥꯅꯥ ꯍꯥꯌꯔꯀꯏ, "ꯑꯣ ꯃꯔꯨꯄꯁꯤꯡ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕꯥ ꯂ꯭ꯌꯥꯡꯃꯦꯏ (ꯍꯣꯔꯅꯕꯤꯂꯁꯤꯡ), ꯅꯈꯣꯌꯒꯤ ꯂꯥꯌꯔꯕꯥ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯐꯤ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯂꯩꯇꯦ, ꯆꯥꯅꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯥ ꯐꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯃꯥ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ꯫" ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯀꯝꯕꯜ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯂꯦꯞꯂꯤ꯫

ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇꯥ ꯍꯣꯔꯅꯕꯤꯂꯒꯤ ꯂꯧꯕꯨꯀꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯅꯕꯥ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯋꯥꯅꯥ ꯀꯧꯔꯀꯏ, "ꯑꯣ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕꯥ ꯂ꯭ꯌꯥꯡꯃꯦꯏ (ꯍꯣꯔꯅꯕꯤꯜ), ꯑꯩꯅꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯃꯥꯉꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯅꯥ ꯂꯥꯌꯔꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯉꯝꯅꯕꯥ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯥ ꯐꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯊꯥꯗꯣꯀꯄꯤꯌꯨ꯫" ꯅꯈꯣꯌꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ"꯫ ꯄꯥꯈꯪꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯑꯃꯃꯃꯗꯥ ꯐꯤ ꯑꯃꯥ ꯊꯥꯗꯣꯀꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯐꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ ꯊꯃꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯋꯤꯡ ꯑꯅꯤꯁꯨ ꯁꯦꯃꯈꯤ꯫

ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯥ ꯅꯣꯡꯗꯥꯡꯅꯨꯅꯥ ꯎꯄꯥꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯁꯥꯗꯥ ꯐꯃꯗꯨꯅꯥ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯂꯥꯀꯄꯥ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯎꯆꯦꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯂꯥꯀꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯅꯥ ꯌꯨꯃꯗꯥ ꯍꯜꯂꯀꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯊꯤꯕꯥ ꯐꯪꯗꯕꯅꯥ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯅꯈꯤ꯫

ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯂꯪꯀꯥꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯗꯨꯅꯥ ꯂꯥꯀꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯅꯥ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯐꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯅꯕꯥ ꯉꯃꯗꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯅꯕꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯋꯥꯅꯥ ꯊꯣꯀꯈꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯃꯍꯥꯀꯄꯨ ꯍꯥꯌꯈꯤ꯫

ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯑꯃꯠꯇꯥ ꯍꯥꯌꯗꯅꯥ ꯀꯣꯔꯇꯇꯥ ꯊꯣꯔꯛꯇꯨꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡ ꯀꯧꯕꯥ ꯍꯧꯔꯀꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯥ ꯎꯄꯥꯜ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯃꯥ ꯂꯥꯀꯈꯤ, "ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕꯥ ꯏꯄꯥ, ꯅꯉꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯅꯥ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯦꯡꯅꯕꯥ ꯉꯝꯂꯣꯏ꯫ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯍꯤꯡꯂꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯀꯆꯔꯦ꯫" ꯑꯩꯅꯥ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯉꯝꯅꯕꯥ ꯄꯥꯈꯪ ꯑꯃꯗꯥ ꯑꯣꯟꯊꯣꯀꯈꯤ꯫"

ꯃꯄꯥ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯍꯥꯌꯖꯔꯀꯏ, "ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕꯥ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤ, ꯆꯥꯅꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯍꯜꯂꯀꯎ꯫ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯍꯧꯖꯤꯀꯁꯨ ꯅꯉꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯥ ꯂꯩꯔꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯉꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯅꯕꯥ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯔꯀꯈ꯭ꯔꯦ, ꯆꯥꯅꯕꯤꯗꯨꯅꯥ ꯂꯥꯀꯎ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯕꯤꯌꯨ꯫"

ꯅꯣꯡꯗꯥꯡꯅꯨꯅꯥ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯗꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕꯥ ꯃꯔꯨꯄꯁꯤꯡꯒꯥ ꯂꯣꯌꯅꯅꯥ ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡ ꯇꯃꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯅꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯅꯥ ꯎꯔꯤꯕꯥ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯂꯒꯥ ꯂꯦꯞꯂꯝꯃꯤ꯫

ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯪꯗꯥꯢꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯀꯝꯃꯟꯁ ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯀꯝꯃꯟꯁꯇ Uchek Langmeidong ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯥꯎ-ꯏ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]