Jump to content

ꯏꯄꯨꯊꯧ ꯊꯥꯡꯆꯤꯡ ꯂꯥꯢꯁꯪ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯃꯥꯢꯕꯁꯤꯡꯅ ꯏꯄꯨꯊꯧ ꯊꯥꯡꯆꯤꯡꯀꯤ ꯂꯥꯢꯁꯪꯗ ꯖꯒꯣꯢ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯅꯤ ꯫
ꯈꯨꯃꯟ ꯈꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯢꯔꯥꯡ ꯊꯣꯢꯕꯤ ꯑꯅꯤꯅ ꯏꯄꯨꯊꯧ ꯊꯥꯡꯆꯤꯡꯀꯤ ꯂꯥꯢꯃꯥꯡꯗ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯢꯕꯤ ꯖꯒꯣꯢ ꯈꯨꯠꯊꯦꯛ ꯀꯠꯄꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯅꯤ ꯫

ꯏꯄꯨꯊꯧ ꯊꯥꯡꯆꯤꯡ ꯂꯥꯢꯁꯪ (ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯪ) ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯀꯦꯀꯦ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ (ꯑꯂꯤꯄ ꯃꯣꯢꯂꯥꯡ) ꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯏꯄꯨꯊꯧ ꯊꯥꯡꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯢꯁꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ (ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ)ꯒꯤ ꯂꯃꯥꯡꯗꯣꯡ ꯄꯅꯥ (ꯕꯤꯁ꯭ꯅꯨꯄꯨꯔ ꯄꯅꯥ)ꯒꯤ ꯃꯣꯢꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱][꯲][꯳][꯴][꯵] ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯕ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯢꯕꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯠꯅ ꯊꯥꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯢꯕꯤ ꯖꯒꯣꯢ ꯈꯨꯠꯊꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯢꯁꯪ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯢꯃꯥꯡꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯠꯇꯨꯅ ꯖꯒꯣꯢ ꯁꯥꯈꯤ ꯍꯥꯢꯅ ꯂꯧꯅꯔꯤ ꯫[꯶][꯷][꯸]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]