ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: fluorine) ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯆꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟꯒꯤ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯹ꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯑꯔꯨꯝꯕꯅ ꯱꯸.꯹꯹꯸꯴꯰꯳u ꯅꯤ ꯫ F ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛꯅꯤ ꯫

ꯐ꯭ꯂꯨꯑꯣꯔꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯅꯝꯕꯔ ꯹ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯔꯤꯑꯦꯛꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯑꯃꯅꯤ, ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯀꯟꯗꯤꯁꯅꯁꯤꯡꯗꯥ, ꯄ꯭ꯌꯨꯔ ꯐ꯭ꯂꯨꯑꯣꯔꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯄꯦꯂꯦ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯗꯥꯏꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯐ꯭ꯂꯨꯑꯣꯔꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯱꯵꯲꯹ꯗꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯀꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐ꯭ꯂꯨꯑꯣꯔꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯱꯸꯱꯰ꯗꯥ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖ ꯇꯧꯈꯤ꯫ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯍꯦꯂꯣꯖꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯣꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯕ ꯔꯤꯑꯦꯛꯇꯤꯕ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯇ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅꯥ ꯊꯝꯕꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯨꯕꯥ ꯑꯃꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯤꯃꯦꯟꯇ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯈꯤ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯁꯤꯈꯤ꯫ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯥ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈꯤ꯫ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯤ ꯀꯦꯃꯤꯁ꯭ꯠ ꯍꯦꯅꯔꯤ ꯃꯣꯏꯁꯥꯟꯅꯥ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯥ ꯱꯸꯸꯶ꯇꯥ ꯂꯣ-ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔ ꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯣꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅꯥ ꯃꯥꯏꯄꯥꯀꯈꯤ, ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯐ꯭ꯂꯨꯑꯣꯔꯣꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯌꯣꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗꯥ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ. ꯐ꯭ꯂꯨꯑꯣꯔꯣꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯒ꯭ꯔꯤꯅꯍꯥꯎꯁ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯐ꯭ꯂꯨꯑꯣꯔꯤꯅꯅꯥ ꯃꯃꯥꯌꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯦꯇꯥꯕꯣꯂꯤꯛ ꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯈꯉꯕꯥ ꯉꯃꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯈꯔꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯖꯁꯤꯡꯅꯥ ꯄꯣꯏꯖꯟ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯐ꯭ꯂꯨꯑꯣꯔꯣꯀꯥꯔꯕꯣꯅꯁꯤꯡ ꯁꯤꯟꯊꯦꯁꯤꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯤꯡꯏ꯫ ​

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯁꯜꯐꯔ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯟ&oldid=51780" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ