Jump to content

ꯕꯦꯡꯒꯂꯤ ꯃꯌꯦꯛ:ইলৈমা

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
     


ইলৈম
ইলৈমা
ইসীংগী লাইরেম্বী
লাইরেম্বীসীংꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕꯅꯤ ꯫
ꯑꯇꯩ ꯃꯃꯤꯡইরৈমা, ইরাই লৈমা, ইরাই লৈমা, ইলাই লৈমা, ইলাই লৈমা, হীয়াংথাং লাইরেম্বী, হীয়াংথাং লাইরেম্বী
Venerated inইসীং
Affiliationমীতৈ মী লাই তীনগী ৱারী (মৈতৈ মী লাই তীনগী ৱারী) অমদী মীতৈ লাইনীং (সনামহী লাইনীং)
Major cult centreহীয়াংথাং লাইরেম্বী লাইসং
ꯌꯨꯝইসীং
ꯑꯏꯕ ꯂꯥꯇꯝ(ꯁꯤꯡ)পুয়াসীং
ꯅꯨꯄꯥ/ꯅꯨꯄꯤনুপী
ꯃꯐꯝঅলীপা কংলৈপাক্ (অরীবা মনীপুর)
ꯐꯨꯂꯨꯞ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞমীতৈ কাংলুপ্
ꯂꯥꯏꯁꯪꯁꯤꯡহীয়াংথাং লাইরেম্বী লাইসং
ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡলাই হরাওব
ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ
ꯃꯄꯥ ꯃꯃꯥ
ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎফৌওইবী (ফৌলৈম), ঙালৈম (ঙারৈম), থুম্লৈম
ꯃꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎইলাই নীংথৌ
Equivalents
ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯡꯃꯥꯟꯅꯕএম্ফীত্রাইতী
ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯂꯦꯡꯃꯥꯟꯅꯕসেলাসীয়া

ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:কংলৈ খোয়ুম্সীং ইলৈম (নৎত্রগা ইরৈম নৎত্রগা ইলাই লৈম নৎত্রগা ইলাই লৈম নৎত্রগা ইরাই লৈম নৎত্রগা ইরাই লৈম) অসী অলীপা কংলৈপাক্ (অরীবা মনীপুর)কী মীতৈ মী লাই তীনগী ৱারী (মৈতৈ মী লাই তীনগী ৱারী) অমদী মীতৈ লাইনীং (সনামহী লাইনীং)গী লাইরেম্বী অমনী । মহাক্ অসী ইসীংগী লাইলেম্পী অমনী ।[꯱][꯲][꯳] মহাক্ অসী অনা অয়েক্, লাইনা তীন্নাগীসু লাইরেম্বীনী ।[꯴]

মহাক্ অসী ইলাই নীংথৌগী লোইনবীনী । মখোই অনীসী ইসীংগী লাই ওইনা লৌনৈ ।[꯵]

হৌরক্লোন্[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ৱারী[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ইলৈম

ইলাই লৈমা (ইরাই লৈম) অসী হৈবোক্ নীংথৌগী মচানুপী অমনী । হৈবোক্ নীংথৌ অসী হৈবোক্ চীংগী নীংথৌনী । হৈবোক্ নীংথৌ অসী পোৎকাপ্ তেনকাপ্কী লম্দা চংখোল্লী । ইলাই লৈমা অসী কা হেন্না ফজবগী খংনৈ । নোংমা ইলাই লৈমনা লীৱা তুরেল্গী তোরবান্দা ঙা ফারীঙৈ খুমন্গী নীংথৌ ক্বাক্পনা উখী । মহাক্কী ফজবদু উবদা নীংথৌ ক্বাক্পা ইলাই লৈমদা ঙাওজখী, নুংসীজখী । খুমন্ ক্বাক্পনা ইলাই লৈমদা মহাক্কী পুক্নীংগী ৱাফম্ ফোংদোক্খী । মসীদা ইলাই লৈমনা মপাবুংগী অপাম্বনা মহাক্কী অপাম্বা ওইগনী খুম্লক্খী । অদুনা খুমন্ ক্বাক্পনা মনাইসীংগা তান্নরবা মতুংদা হৈবোক্ নীংথৌগী মফম্দা খুদোল্পোৎসীং খুদোল্ তম্লক্খী ।[꯶]

খুমন্ ক্বাক্পনা থৌ অমা লাংখী । করীগুম্বা হৈবোক্ নীংথৌনা মচানুপী পীবা য়ারক্লবদী নীংথীজনা লুহোংলে, অদুবু করীগুম্বা হৈবোক্ নীংথৌনা মচানুপী পীবা য়ারক্ত্রবদী ইলাই লৈমবু নম্দুনা ফারগা পুরক্কনী হাইনা থৌরাংখী । খুমন্ ক্বাক্পগী য়াম্না কা হেন্না তক্সীল্লক্পা মওংদু উবদা হৈবোক্ নীংথৌনা সাওনীংবদগী ক্বাক্পগী খুদোল্পোৎসীং পুম্নমক্ নুং ওল্হনখী । মসীদা ক্বাক্পগী মনাই মসেন্ পুম্নমক্ কীদুনা চেনখী । খুমন্ ক্বাক্পা নীংবা কাইদুনা য়ুম্ হল্লক্খী ।[꯷]

নোংমা খুমন্ ক্বাক্পনা তেরা পাম্বী (Bambax malabaricum)গী মরাদগী সুংবা ৱাংলৈ য়ু থক্লুবদগী মসা ঙাওখৎলক্খী । মদুদা মহাক্ ইলাই লৈমা উন্ননীংঙক্খী । মহাক্না ইলাই লৈমা উন্ননবা লাক্খী । মহাক্ হীয়াং হী অমা তোংদুনা লাক্খী । খুমন্ ক্বাক্পা লাক্পা উবদা ইলাই লৈমা পাখ্রা চীংদা চেনখী । ক্বাক্পনা ইলাই লৈমা তম্না তান্নরক্খী । মসী পুম্নমক্ উবদা হৈবোক্ নীংথৌনা ক্বাক্পগী হী অদু নুং ওল্হনখী । অদুগা হীগী নাও অদু পাম্বী ওল্হনখী ।[꯸] মসীদা ক্বাক্পনা সাওরক্তুনা হৈবোক্ নীংথৌ হাৎলগে খন্না মহাক্ তম্না লাক্খী । মসীদা হৈবোক্ নীংথৌনা খুমন্ ক্বাক্পবু নুং ওল্হনখী । মসী পুম্নমক্ অসী উবদা ইলাই লৈমা মহাক্কী মপাবু কীজখীদুনা চেনখী । ইলাই লৈমনা পাখ্রা চীং ফাওদুনা চেনখী । মহাক্না লীৱা তুরেল্সু লানখী । ইকোন্ কোন্না ইলাই লৈমা সরাংথেম্ লুৱাংবগী য়ুম্ য়ৌরক্খী । মহাক্না লুৱাংবগী য়ুম্গী ফৌ কোৎতা চংদুনা লোৎখী । সরাংথেম্ লুৱাংবা অমদী মহাক্কী নুপী থোইদীংজম্ চনু অমুরৈ অনীনা লৌ কুম্খীবা মতম্দা ইলাই লৈমনা মখোইগী ইমুংগী থবক্ থৌরম্ পুম্নমক্ লোইসীন্বীরম্মী । মখোই য়ুম্দা হল্লক্পা মতম্দা ইলাই লৈমা মহাক্কী হান্নগী লোৎফম্দা অমুক্ চংদুনা লোৎখী ।[꯹]

মতৈ মনাও অদু থৌদোক্ অসীদা অঙক্পা পোক্খী । মসী নুমীৎ খুদীংগী থোক্খী । মসীদা নোংমা সরাংথেম্ লুৱাংবনা য়ুম্দা হান্নগী হল্লক্পা মতম্দগী খরা ঙন্না হল্লক্তুনা য়েংলুবদা ইলাই লৈমা উরক্খী । অদুবু মহাক্না ইলাই লৈমগী মনাক্ চংলুবদা ইলাই লৈমা কোৎ মখাদা চেন্সীনখীদুনা মাংখী । মহাক্না তান্নদুনা কোৎ মখাদা য়েংলুবদা কনা অমতসু লৈরম্খীদে । লুৱাংবনা ৱাফম্ অসী সাগৈগী মীপুম্ খুদীং তম্দুনা পুন্না ইলাই লৈমবু থীখী । মখোইনা থীবদা ফংখীদে ।[꯱꯰]

ইলাই লৈমনা সরাংথেম্ লুৱাংবগী মমংদা লাক্খী । মহাক্না লুৱাংবগী মমংদা মহাক্ লুৱাংবগী সাগৈদা তীল্লে হাইরক্খী । অদুনা মহাক্ লুৱাংবগী মচানুপী ওইরবনী হাইরক্খী । লুৱাংবনা ৱাফম্ অসী নীংথৌ সেন্বী কীয়াম্বদা তম্খী । নীংথৌনা মাইবা মাইবী কয়া থারক্তুনা থৌদোক্ অসী য়েংসীল্হনখী । য়েংসীল্লবা মতুংদা মাইবা মাইবীসীংনা নুপী অদু লাইরেম্বীনী হাইরক্খী । অদুনা লাইরেম্বী অসী লাৎলসী হাইরক্খী । অসুম্না ইলাই লৈমা অসী লাইরেম্বী ওইনা লাৎখী ।[꯱꯱]

লুৱাংবনা ইলাই লৈমা ইহান্ হান্না উবা নুমীৎ অদু লম্তাগী অহান্বা নীংথৌকাপ নুমীৎতনী । অদুগা মাইবা মাইবীসীংনা ৱাফম্ অসী ইহান্ হান্না য়েংসীনখীবা নুমীৎ অদু লম্তাগী অহান্বা লৈপাক্পোক্প নুমীৎতনী । ঙসী ফাওবা নীংথৌ সেন্বী কীয়াম্ব (1467-1508 AD)গী মতম্দগী হৌনা চহী খুদীংগী সরাংথেম্ সাগৈনা লাইরেম্বী অসীগীদমক্তা চাক্লেন্ কৎপা চৎনরী । ইলাই লৈমা লাইরেম্বী অসী কোন্না হীয়াংথাং লাইরেম্বী হাইনা সক্খংলক্খী ।[꯱꯲]

ইরাৎ থৌনী[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ইলৈম

করীগুম্বা মীসক্ অমা ইসীংদা ইরুপ্লুবা, ইরোইলুবা নৎত্রগা ইরুজরুবদগী নারক্পা থোক্লবদী ইসীংগী লাই ইরাই লৈমা অমদী ইরাই নীংথৌ অনীনা মীসক্ অদুবু ফাজীল্লীনী হাইনা থাজনৈ । অদুনা অমুক্ মসা ফগৎলক্হন্ননবা মীয়াম্না লাই অনীসীবু খুরুম্নৈ । মসীগীদমক্ মাইবনা থৌ তৌবী । মসীদা য়েরুম্ ২ অমদী চাক্ হাপ্লবা ৱাগী কোন্ ৭ কৎনৈ ।[꯱꯳] থাদৌ কাংলুপ্কী মীয়াম্না লাই অনীসীবু য়াম্না লুনা নীংনৈ । মখোইনা লাই অনীসীবু লাৎলী । মখোইনা লাই অনীসীদা সা ঙা কৎলী । কৎপা সা ঙা, সা উচেক্সীংগী মরক্তা য়েন্ অঙৌবা, ওক্, হুই নৎত্রগা হামেং লাবা য়াওনৈ ।[꯱꯴]

অতোপ্পা লাইরেম্বীসীংগা মরী লৈনবা[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ইলৈম

ইলৈমা লাইরেম্বী অসী লাইরেম্বী লৈমরেল্ সীদবীগী সাইওন্ লাংওন্ অমনী হাইনা লৌনৈ ।[꯱꯵] মহাক্ অসী ইমোইনু লাইরেম্বীগী সাইওন্ লাংওন্ অমনী হাইনসু থাজনৈ ।[꯱꯶]

হীয়াংথাংদা লাৎলীবী ইলৈমা (ইলাই লৈম) (হীয়াংথাং লাইরেম্বী) অসী পাম্হৈব নীংথৌগী হাক্তক্তা হীন্দু লাইনীংগী লাইরেম্বী কামাখ্যা (দুরগাগী সক্লোন্ অম)দা ওন্থোক্পীখী । দুরগা ইলাৎপ কুম্হৈগী ৩সুবা নুমীৎ অসী "বোরা নুমীৎ" ("থৌজাল্ নুমীৎ")নী হাইনা লৌনৈ ।[꯱꯷][꯱꯸]

মমীং লৈবা ফম্পাক্সীংদা[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 • ফৌ-ওইবী, দা রাইসা গোদেস অসী ইং. কুম্ ২০০৯দা পুথোক্পা ballad opera অমনী । মসী Laihui Ensembleনা পুথোক্পনী । মসী লাইরেম্বী ইলৈমা, মহাক্কী মচেবেম্মা ফৌওইবী অমদী অতৈ লাইরেম্বীসীংগী ৱারীদা য়ুম্ফম্ ওইবনী ।[꯱꯹][꯲꯰]
 • ফৌওইবী সায়োন্ অসী ইং. কুম্ ২০১৭গী মীতৈলোনগী মমী কুম্হৈ অমনী । মসী লাইরেম্বী ইলৈমা, মহাক্কী মচেবেম্মা ফৌওইবী অমদী অতৈ লাইরেম্বীসীংগী ৱারীদা য়ুম্ফম্ ওইবনী ।[꯲꯱][꯲꯲][꯲꯳]

মরী লৈনবা লমাইসীং[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

মতেং লৌরক্ফম্[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. Gassah, L. S. (1998). Traditional Institutions of Meghalaya: A Case Study of Doloi and His Administration (in en). Regency Publications. ISBN 978-81-86030-49-3. 
 2. Devi, Dr Yumlembam Gopi. Glimpses of Manipuri Culture (in en). Lulu.com. ISBN 978-0-359-72919-7. 
 3. Parratt, Saroj Nalini (1997). The Pleasing of the Gods: Meitei Lai Haraoba (in en). Vikas Publishing House. ISBN 978-81-259-0416-8. 
 4. T C Das (1945). The Purums 1945, 263. 
 5. T C Das (1945). The Purums 1945, 247. 
 6. Lisam, Khomdan Singh (2011). Encyclopaedia Of Manipur (3 Vol.) (in en). Gyan Publishing House, 674. ISBN 978-81-7835-864-2. 
 7. Lisam, Khomdan Singh (2011). Encyclopaedia Of Manipur (3 Vol.) (in en). Gyan Publishing House, 675. ISBN 978-81-7835-864-2. 
 8. Lisam, Khomdan Singh (2011). Encyclopaedia Of Manipur (3 Vol.) (in en). Gyan Publishing House, 675. ISBN 978-81-7835-864-2. 
 9. Lisam, Khomdan Singh (2011). Encyclopaedia Of Manipur (3 Vol.) (in en). Gyan Publishing House, 675. ISBN 978-81-7835-864-2. 
 10. Lisam, Khomdan Singh (2011). Encyclopaedia Of Manipur (3 Vol.) (in en). Gyan Publishing House, 675. ISBN 978-81-7835-864-2. 
 11. Lisam, Khomdan Singh (2011). Encyclopaedia Of Manipur (3 Vol.) (in en). Gyan Publishing House, 676. ISBN 978-81-7835-864-2. 
 12. Lisam, Khomdan Singh (2011). Encyclopaedia Of Manipur (3 Vol.) (in en). Gyan Publishing House, 676. ISBN 978-81-7835-864-2. 
 13. T C Das (1945). The Purums 1945, 247. 
 14. T C Das (1945). The Purums 1945, 247. 
 15. Gassah, L. S. (1998). Traditional Institutions of Meghalaya: A Case Study of Doloi and His Administration (in en). Regency Publications. ISBN 978-81-86030-49-3. 
 16. Devi, Dr Yumlembam Gopi. Glimpses of Manipuri Culture (in en). Lulu.com. ISBN 978-0-359-72919-7. 
 17. Lisam, Khomdan Singh (2011). Encyclopaedia Of Manipur (3 Vol.) (in en). Gyan Publishing House, 676. ISBN 978-81-7835-864-2. 
 18. Noni, Arambam (2015-10-16). Colonialism and Resistance: Society and State in Manipur (in en). Routledge. ISBN 978-1-317-27066-9. 
 19. Laihui Ensemble Manipur – Phou-oibi, the Rice Goddess to perform at Esplanade Theatre Studio Singapore.
 20. Phou-Oibi, the Rice Goddess by Laihui Ensemble.
 21. Phouoibi Shayon to be shown at Shankar : 01st apr17 ~ E-Pao! Headlines.
 22. Phouoibi Shayon to be shown at Shankar – Manipur News.
 23. Gurumayum, Maheshwar. Film Release - Imphal Times.


অতোপ্পা য়েংফম্সীং[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]